Berichten van 17.09.2011


Leegstand (2)

André Le Loux 17.09.2011

In een vorige nieuwsbrief heb ik gewezen op de gevolgen van leegstand in de binnenstad.

Nu is onlangs al naar voren gekomen dat deze gevolgen bewaarheid worden. Uit onderzoek is gebleken dat het bezoek aan de Haverstraatpassage drastisch is teruggelopen. Hier is dan ook een behoorlijke leegstand.

Deze week werd bekend dat een aantal schoenenzaken de handen ineen hebben gesloten en zijn begonnen met verkoop van schoenen via internet. Dit om tegenwicht te bieden aan de reeds bestaande internetverkoop op dat gebied. De gevolgen zullen waarschijnlijk zijn dat binnen 7 tot 10 jaar het aantal schoenenzaken in de binnenstad zal worden gehalveerd.

Ik verwacht dat deze trend zich ook op andere gebieden zal gaan manifesteren

Voor Enschede een zorgelijke ontwikkeling. Het betekent dat we zullen moeten groeien naar een zeer compacte binnenstad. Hier ligt een uitdaging en een kans. Enschede heeft door het stratenpatroon om de Markt de kans om deze compacte binnenstad op een geweldige manier te realiseren.


Afval hoort niet in de natuur te worden gedumpt.

Albert Veldt 17.09.2011

Als ik zo met de hond door onze mooie natuur loop rond Enschede valt me het op hoeveel rotzooi er door diverse mensen wordt gedumpt.  In Enschede loop ik regelmatig in het bos van Smalenbroek, het Stroinksbos of het bos van Jannink aan het Groenelaantje.  Enkele weken geleden heb ik me nogal boos over gemaakt toen ik daar voor de zoveelste maal bouwafval in het bos aan, tevens huisvuil met zelfs aan adres van de vervuiler. Na contact met Tubantia die ook die week net berichtte over illegale stortingen, heb ik daarna een interview gehad met Enschede FM. Ondertussen uiteraard ook contact gehad met onze wethouder Hans van Agteren, die ook sprak van schandalig gedrag van deze daders.  Gelukkig heeft de wethouder, ondanks dat hij met vakantie was meteen zijn ambtenaren de opdracht gegeven de zaak zo snel mogelijk op te pakken. 

Als ludieke actie heb ik in de uitzending bij Enschede FM gezegd dat ik de komende maand een bedrag van  € 100,- uit wilde loven voor degene die de meeste meldingen inbracht om de illegale vuilstort in beeld te brengen, maar liefst ook meldingen van personen die achterhaald zouden kunnen worden.

Omgaand kreeg ik gelijk een melding van de milieupolitie dat zij die € 100,- graag in ontvangst wilden nemen omdat zij die zaak inmiddels hadden opgelost. U zult begrijpen dat ik daar helaas geen gehoor aan kan geven. Ik heb echter wel besloten om even bij die afdeling langs te gaan en hen te complementeren voor het goede werk dat zij doen en een gevulde koek zullen ze toch wel lusten lijkt me. 

Als Burgerbelangen gaat het milieu ons zeer aan het hart en die € 100,- is het ons dan ook helemaal waard als bijdrage voor een schoner milieu, de winnaar zullen wij dan ook de volgende week bekend maken tijdens onze fractievergadering. 


Minister komt met een nieuw Wetsvoorstel Intergratiebeleid

Ben Sanders 17.09.2011

Nadat in maart 2007 door de Raad de kaders Wet inburgering zijn vastgesteld is er hard gewerkt om het e.e.a. te realiseren en heeft het de nodige vruchten al afgeworpen. Nu 4,5 jaar later ten tijde van noodzakelijke Lokale- en Rijksbezuinigingen moet de raad op basis van een door Minister Donner nieuw voorgesteld wetsontwerp nieuwe keuzes maken maar dan vooral met minder Rijksgeld.

Keuzes maken voor een goed en verantwoord inburgeringsbeleid voor de komende jaren met Rijksfinanciën die terug lopen van € 3,8 milj. in 2011 tot verwacht € 0,00 in 2014. Vervolgens moeten we dan nog maar afwachten of er niet nog meer Rijksbezuinigingen op ons afkomen en of het vervolgens allemaal lukt om de ons gestelde doelen te behalen. De gezamenlijke 32 grotere gemeenten (G32) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben de Minister opgeroepen dit wetsvoorstel opnieuw te bekijken en deze zodanig aan te passen dat het behaalde resultaat vanaf 2007 niet voor niets is geweest en dat de gemeenten hiermee verantwoord kunnen doorgaan.

Burgerbelangen is het volledig eens met de tekstuele inhoud van de brieven van de G32 en de VNG. Wij zijn dan ook van mening dat alvorens wij als raad met elkaar een richting kiezen en een besluit nemen, wij eerst het antwoord van de Minister en de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel moeten afwachten. Voor het lopende jaar 2011 en voor 2012 staat er nog niet zo heel veel op het spel om het huidige beleid verder uit te voeren, anders wordt dat voor 2013 en m.n. voor 2014 als het verwachte budget op € 0 komt te staan. Als we dan nu al wel kijken naar de keuze mogelijkheden die het College de raad voorstelt in een discussienota, dan is Burgerbelangen voorstander van een eigen inburgeringsbeleid en verplicht inburgeren omdat dat volgens ons het beste werkt.

Je zou daarbij nog kunnen denken aan eventueel een kleine bijdrage in de kosten door inburgeraars met een eigen inkomen. Van eminent belang vinden wij ook dat inburgeraars in beeld en onder regie van de gemeente blijven. Uitbesteding aan derden kost ook geld en dan gaat het commerciële belang mogelijk weer boven het uiteindelijke resultaat. Burgerbelangen is geen voorstander van grote geldverslindende reclamecampagnes. Wij zijn gezien het voordeel voorstander van het inzetten van ‘inburgeringsambassadeurs’ uit de eigen doelgroep aangezien die de voordelen het beste aan aspirant inburgeraars kunnen uitleggen. Wij zijn absoluut tegen het toekennen van bonussen bij een positieve afsluiting. Wat ons betreft zijn bonussen uit den boze, die bestaat n.l. uit het feit dat men geïntegreerd is en zich zelfstandig kan redden in het nieuwe land als nieuwe Nederlander.


Dichter bij de burger

Niels van den Berg 17.09.2011

Dichter bij de burger, een zinsnede die op meerdere facetten van het raadswerk betrekking kan hebben. Zo is dit door het college en de raad als aandachtspunt benoemd bij de start van deze periode. Maar het kan ook betrekking hebben op het daadwerkelijke contact met de burger. Aan dit aandachtspunt ligt waarschijnlijk ook het lage opkomstpercentage tijdens de verkiezingen ten grondslag. Inmiddels is voor mij persoonlijk duidelijk dat we met grote regelmaat nog ver verwijderd zijn van deze ambitie. Dit merk ik op door gesprekken met vrienden en bekenden. Vaak, te vaak hoor ik van hen dat er toch niet geluisterd wordt. Veel interessanter nog is het misschien dat men vaak geen of onvoldoende( politieke) uitleg krijgt over genomen besluiten.

Dit geldt zeker ook voor volgers van onze partij, die vaak geen notie hebben van de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt. Men heeft niet voldoende inzichtelijk hoe de feiten liggen en hoe de afwegingen gemaakt worden. Het tactisch steekspel dat politiek heet kan men niet altijd volgen omdat men de regels niet voldoende kent. Laten we als gemeente nu eens een start maken, door de burger goed voor te lichtten hoe besluitvorming plaatsvindt en op welke momenten in het gehele traject men invloed uit kan oefenen, maar ook op welke wijze.

Wanneer je niet bijna dagelijks bezig bent met politiek gerelateerde activiteiten, is het lastig te begrijpen. Nu ik zelf bijna twee jaar meedraai, heb ik in de gaten welke spelregels er zijn, maar voordat ik in de raad zat, heb ik vaak ook niet geweten wat waar en op welke wijze de stukken behandeld worden. Een simpele flyer waarop uitleg gegeven wordt wat de verschillende commissies inhouden, en waarop de betekenis van moties en amendementen beschreven staan, kan verhelderend werken. En ook het feit dat de verschillende vergaderingen online gevolgd kunnen worden is mijn inziens bij nog geen 20% van de Enschedeeers bekend. Daarnaast is een gezonde balans in de gemeenteraad een prima middel. Raadsleden als volksvertegenwoordiger, en raadsleden die zich van nature meer bezig houden met het beleidsmatige vlak. Van die laatste categorie zitten er momenteel meer in onze raad. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het aantal raadsleden dat nog aan “huisbezoeken” doet, neemt met rasse schreden af. Ik vind dat jammer, helemaal wanneer we spreken van lokale politiek. Dichter bij de burger, het kan maar dan moet er nog heel wat veranderen.