Berichten van 21.03.2013


50Plus partij begeert Burgerbelangen

André Le Loux 21.03.2013

Deze kop stond vorige week boven een artikel in de krant. Ik lees dat als een compliment voor Burgerbelangen Enschede.

Het artikel lezend lijkt het alsof beide partijen naar elkaar lonken. Dit is geenszins het geval. Beide partijen hebben uitgesproken niet te gaan samenwerken en waarom zouden ze ook? Daarvoor duiken we even in de historie. Burgerbelangen Enschede heeft in haar nu 20 jarig bestaan altijd ruim aandacht geschonken aan de positie van ouderen, dat is ook de reden dat in 2002 de lokale ouderenpartij met prominente leden als een Bertus Ascherman en Jacques Schoeman zich heeft aangesloten bij Burgerbelangen Enschede. Dat deden zij omdat ze wisten en weten dat de belangen van ouderen bij BBE in goede handen zijn. Datzelfde weet nu ook de 50Plus partij. Dat verschillende standpunten van ons ook de 50Plus standpunten zijn is juist, mooi toch??

Ook is het zo dat er leden van Burgerbelangen Enschede zijn die landelijk 50Plus zullen stemmen, maar BBE heeft ook leden die landelijk op PvdA, CDA, VVD of anders zullen stemmen. Burgerbelangen Enschede heeft ook nooit een stemadvies voor de landelijke verkiezingen afgegeven, onze leden zijn mans genoeg om dat zelf wel te bepalen.

Nog een ander argument. Wij hebben het in ons 20 jarig bestaan (dit jaar) eigenlijk zelden of nooit meegemaakt dat wij de landelijke politiek nodig hadden, dus waarom zouden wij ons aan een landelijke partij binden? De enkele keer dat dit wel aan de orde is hebben we gewoon Tweede Kamerleden rechtstreeks benaderd. Je moet je als lokale VVD of PvdA afvragen of je op dit moment wel zo gelukkig moet zijn met de landelijke binding gezien de gemaakte keuzes van dit kabinet. Burgerbelangen Enschede wil er zijn voor alle bewoners van Enschede, ongeacht hun leeftijd en zeker voor burgers die in het gedrang komen en dat willen we graag zo houden!!!


Onbegrijpelijke verschuivingen van hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Albert Veldt 21.03.2013

Soms lees je berichten in de krant die je verontrusten. De hele gemeenteraad valt dan over ons college heen.

Dat kan gaan om faillissementen of een Hornbach die zich hier wil gaan vestigen. Meestal heeft dat te maken met arbeidsplaatsen die we kwijtraken anderzijds hebben we het liever over de mogelijkheid van het uitbreiden van de arbeidsplaatsen. Dan mag het van het college ook nog wel wat kosten. Hoe vreemd echter dat je op straat iemand tegen komt die werkt bij het Laboratorium Microbiologie (ook bekend als het GGD gebouw) Dit streeklaboratorium is al sinds 1947 gevestigd in Enschede. Sinds 1966 in een groot, maar beetje onzichtbaar, grijs gebouw aan de Burg. Edo Bergsmalaan 1.
Enfin deze medewerker vertelde dat zij medio oktober gaan verhuizen naar Hengelo op een locatie in de buurt van het Ziekenhuis aldaar. Vervolgens vertelde hij erbij dat eigenlijk niemand begreep waarom ze naar Hengelo moesten. In totaal werken er ruim 200 mensen bij dit laboratorium zonder de parttimers mee te rekenen. Daarnaast zijn extern uiteraard mensen en bedrijfjes betrokken die financieel belang hebben bij de vestiging in Enschede, denk maar aan de middenstand, de firma die de bedrijfslunches verzorgt, de schoonmaak etc.

Al vanaf 1947 gevestigd in Enschede, met een bovenregionaal werkgebied met 200 mensen in dienst waarvan ruim 35 % een dienstverband heeft van méér dan tien jaar. De medewerkers zijn allen hoog opgeleid en jaarlijks zijn er opleidingsplaatsen. Zogezegd een kweekvijver voor talent!! Vreemd dat we hierover ons college niet horen!! Op straat moet je horen dat de medewerkers ook niet willen verhuizen. 200 arbeidsplaatsen verdwenen!! De krant schrijft er niet over!! Onbegrijpelijk Enschede!!


Consumentenvuurwerk

Ben Sanders 21.03.2013

Het kabinet is het helemaal eens met de meerderheid van de bevolking die vindt dat er geen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk moet komen.

Moeten wij in Enschede, zoals Groen Links dat wil, het vuurwerk tijdens de jaarwisseling beperken of verbieden? Wij denken van niet, wij doen liever een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers en als het om de jeugd gaat een extra beroep op de ouders. Burgerbelangen is het dan ook eens met de Minister en onze Burgermeester zoals hier onder te lezen.

Ondanks dat er ook afgelopen jaarwisseling weer veel klachten over vuurwerk zijn geweest, blijft de traditie behouden, geeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren aan. De minister is niet onder de indruk van een onderzoek van DirectResearch onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters, waarmee Kamerlid Ouwehand aankwam. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod. Aan het onderzoek deden maar 420 lokale politici mee, voornamelijk raadsleden. Het Ministerie heeft zelf via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een aantal Gemeenten van verschillende grootte gevraagd naar hun opvattingen over een vuurwerkverbod, afsteektijden en instrumenten als het aanwijzen van vuurwerkvrije zones.
De minister heeft ook zelf met Gemeenten en met de VNG gesproken. Uit dat alles kwam juist naar voren dat Gemeenten uit de voeten kunnen met het ter beschikking staande instrumentarium om de overlast tijdens de jaarwisseling te reguleren en dat zij geen voorstander zijn van het beperken van de afsteektijden. Dat heeft overigens vooral te maken met handhavingproblemen die Gemeenten anders verwachten. Nogmaals de verantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf.


Enschede krijgt haar WMO Raad.

Ben Sanders 21.03.2013

Wat is een WMO-raad? Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kennen we een aantal taakvelden waarin elke vorm van zorg van licht tot zwaar en van huishoudelijke hulp tot geestelijke gezondheidszorg is geregeld.

Het College van B&W en de Gemeenteraad worden tot op heden bij voorstellen, aanpassingen etc. gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Gehandicapten- en Seniorenraad. Dat betekent dat in de huidige adviesvorm niet alle zorgvragers worden vertegenwoordigd en daarom wordt er nu een bredere WMO-Raad ingesteld. De Gemeenteraad heeft m.b.t deze voorgestelde verandering in december een visiedocument gekregen.

Wij als Burgerbelangen hadden zo onze wensen en bedenkingen m.b.t. tot het eerste conceptvoorstel voor een WMO-raad. Wij zijn dan ook blij dat er nu na het gesprek dat ik had met de Wethouder het e.e.a. tot onze tevredenheid in het voorstel is aangepast. Ook de Senioren- en Gehandicaptenraad hadden aangegeven zorgen te hebben over het verloren gaan van huidige kennis en van continuïteit in hun advisering aan het College. Daarnaast had ook de Seniorenraad bezwaren tegen het mogelijk “verloren gaan van de stem van de senioren op een breed terrein”. Zij wijzen er daarbij met nadruk op dat ouderenbeleid meer omvat dan de alleen de groep kwetsbare ouderen in de WMO. De vrees wordt geuit dat voornamelijk de niet-WMO gerelateerde advisering m.b.t. ouderen nauwelijks meer aan bod zal komen, terwijl die groep waar het hierbij om gaat, alleen maar zal toenemen. Terecht ook wijzen de twee raden -en ook wij als Burgerbelangen- op de noodzaak van een doordachte en zorgvuldige overgangsprocedure, m.n. om te zorgen dat er geen adviesvacuüm gaat ontstaan en de opgebouwde kennis en ervaring zoveel mogelijk behouden kan blijven.

Het College komt nu in het nieuwe en aangepaste voorstel tegemoet aan die bezwaren door o.a. een langere overbruggingsperiode te gebruiken. Maar de nieuwe WMO-raad moet wel zo snel mogelijk worden ingericht, maar daarnaast zullen de huidige raden nog in hun huidige samenstelling enige tijd blijven bestaan en zal hen worden gevraagd om een actieve rol te spelen in de overdracht naar de nieuwe WMO-raad.
Onder die voorwaarden is Burgerbelangen Enschede het eens om de nieuwe WMO-raad zo snel mogelijk van start te laten gaan. In de tussenliggende periode kan dan ook naast de invulling van de overige taakvelden, de overdracht vanuit de beide raden naar de WMO-raad toe goed worden geregeld en kan er ook een nieuwe opzet worden gemaakt voor de adviesfunctie m.b.t. het algemeen ouderenbeleid. Wij kunnen de suggestie van de Seniorenraad om hierbij een onafhankelijk deskundige in te zetten wel ondersteunen. Deze persoon kan dan het overgangsproces begeleiden en in dit verband ook de nieuwe WMO-raad ondersteunen bij de vraag hoe de klankbordfunctie met en vanuit de verschillende doelgroepen het best gerealiseerd kan worden. Het lijkt BBE wel zinvol om in ieder geval dit eerste half jaar van de WMO-raad nog voor het einde van het jaar te evalueren.


Opinie 053

Niels van den Berg 21.03.2013

Ik kan niet anders dan vaststellen dat de Raadsgriffie in de Gemeente Enschede goed werk verricht.

Wat betreft het nog maar net geboren project opinie 053, dat eens per vier weken plaats vindt in het stadhuis, is de Griffie de spin in het web van deze avonden. Opdrachtgever is de Raad geweest.

Doelstelling is om politiek dichter bij de burger te brengen, en daarmee de betrokkenheid te vergroten. De afgelopen opinie 053 avonden waren qua bezoekers aantallen behoorlijk succesvol. Het betreft echter vooral ambtenaren en raadsleden die de raadszaal doen vullen. Een handjevol burgers komt ook af op dit maandelijks terugkerende spektakel. Onze fractie staat menigmaal wat sceptisch tegenover de manier waarop contact met de burger wordt gezocht. En weegt dat op tegen de kosten die gemaakt worden? Want wat kost dat allemaal wel niet! Zo is er bijna iedere editie een tribune opgebouwd, staat er altijd een luxe koffiebar ipv thermoskannen met wat kartonnen bekertjes en worden er bannieren gedrukt voor 1 enkele avond.

Als klapstuk was er afgelopen maandag een interactief gedeelte met de mannen van de “Ja-maar omdenkshow”. Ik kwam iets later binnen, werd geconfronteerd met de complete poppenkast en dacht “Is dit nu de manier waarop dergelijke avonden moeten worden ingericht?”. Verschrikkelijk wat een theatraal gebeuren! En één ding is zeker, de mannen die de show verzorgden hebben dat niet voor niets gedaan! Het antwoord kwam al snel in mij op… JA MAAR dan net even anders. Andersom denken is ons afgelopen maandag uitgebreid verteld, alsof men een schoolklas voor zich had zitten. En op het moment dat quizmasters beginnen over “maak tweetallen” en “geef elkaar een compliment”, begint het bij mij al te kriebelen.
Dus een minder hoog high society gehalte en meer echte burgers aanwezig op het stadhuis tijdens deze avonden zullen ervoor zorgen dat het doel bereikt kan worden en de financiële inzet beter verantwoord! Want juist één van deze burgers, in het dagelijks leven jongerenwerker in Enschede Zuid, ergerde zich net als ik, bont en blauw!