Berichten van 11.09.2014


Aanvullende maatregelen WWB

Barry Overink 11.09.2014

De afgelopen dagen staan de kranten vol over de aanvullende maatregelen

die zouden kunnen worden ingezet om de kosten van de bijstandsuitkeringen terug te dringen naar het niveau dat Den Haag ons heeft opgelegd. Eén van de zes voorgestelde punten is het aanvullend opgebouwde pensioen te laten verzilveren voor je 65e. Burgerbelangen vindt dit een onacceptabele maatregel, waar wij dan ook niet mee in kunnen stemmen. Dit hebben wij inmiddels de wethouder maandag laten weten.

Het probleem is dat er van uit het rijk naar de werkloosheid in de regio wordt gekeken. Afhankelijk daarvan krijgen wij gelden vanuit het rijk. Voor de regio Twente is de werkloosheid 12,2% terwijl wij in Enschede een werkloosheid hebben van 18,5%. Dit zorgt voor een structureel tekort van 1,3 miljoen, welk tekort voor 2015 moet zijn gereduceerd. Burgerbelangen heeft maandag tijdens de raadsvergadering voorgesteld om met andere maatregelen te komen die humaner van karakter zijn en die onze samenleving minder hard raken.

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de bezuinigingen en ook de 4-weken zoekperiode, heb ik – als een soort van stage – afgelopen maandag meegelopen met een team van het UWV op het werkplein en heb meegekeken of de aanvragen van een uitkering worden uitgevoerd zoals wij het beleid in de raad hebben vastgesteld. Ik heb kunnen constateren dat dit, bij de zaken waarbij ik aanwezig was, gebeurt.

Constructief als wij zijn, hebben wij tijdens de vergadering van afgelopen maandag alternatieven aangedragen. We zouden kunnen bezuinigen op 23+ mensen die inwonend zijn bij hun ouders; zij hebben recht op een volledige bijstandsuitkering van circa € 650 euro per maand.

Daarnaast moet de kern worden aangepakt. Denk hierbij aan het stimuleren en faciliteren van bedrijven om deze naar Enschede te kunnen krijgen zodat er veel meer werkgelegenheid ontstaat. Alleen zo kunnen wij het aantal aanvragen van uitkeringen de baas; 6800 werklozen is echt te veel voor een stad als Enschede!


No cure, no pay incasso ?

Barry Overink 11.09.2014

Ondanks de financiële problemen en onorthodoxe maatregelen die zijn voorgesteld om de tekorten voor de WWB terug te brengen,

zouden we ook voor een andere manier kunnen kiezen om de balans op orde te krijgen en de tekorten weg te werken.
Op dit moment bedragen de openstaande vorderingen door het terugvorderen van inkomsten uit fraude en opgelegde boetes, ruim € 15,5 miljoen!! Om dit in te vorderen heeft de gemeente één incassospecialist aangenomen die in twee maanden tijd € 6.000 euro heeft weten binnen te halen. Een absurd laag bedrag. De lasten zijn namelijk hoger dan de baten. Hier is volgens ons veel meer uit te halen dan nu gebeurt. Ik zal wethouder Welman dan ook verzoeken om hier een bredere capaciteit op in te zetten en een hoge prioriteit aan te geven.


Het Beleidsplan WMO2015

Ben Sanders 11.09.2014

De hele invoering van de WMO houdt mij namens Burgerbelangen al nadrukkelijk bezig vanaf 2006.

Het is dan ook vanaf het begin een hele operatie gebleken, met in 2007 de ‘beleidsarme’ invoering, daarna de definitieve invoering WMO en nu dan de invoering met een z.g. ‘zachte landing’ van de nieuwe WMO 2015.

Door de jaren heen hebben wij in Enschede al wel de nodige expertise opgedaan en meegewerkt aan diverse ter zake doende pilots. Het vele en intensieve werk wat de ambtelijke organisatie en oud wethouder Wallinga en onze huidige wethouder hebben verzet, heeft er toe geleid dat we een werkbaar en verantwoord beleidsplan WMO2015 hebben liggen. Burgerbelangen heeft een aantal technische vragen gesteld, die tot tevredenheid helder en duidelijk zijn beantwoord. Wel staan er nog een aantal vragen open die nog beantwoord moeten worden. Wel een punt van aandacht en actie is de communicatie m.b.t. de veranderingen binnen de zorg. Er is in de achterliggende tijd onvoldoende duidelijk en te weinig gecommuniceerd. Wij vragen dan ook aandacht voor het scheppen van duidelijkheid. Landelijk horen we veel verhalen over de z.g. ‘Wens-wachtende’ (AWBZ) met een ZZP-3 of -4 indicatie voor een plaats in een zorginstelling. Deze mensen zijn inmiddels ‘echte’ wachtende geworden zonder dat in ieder geval de staatssecretaris het in de gaten had. Kamers in de zorginstellingen staan leeg terwijl het geld er wel voor is. Dat is in Enschede niet aan de orde maar hoe dan ook, dat moeten we wel goed in de gaten houden.

We moeten het doen met het geld dat we krijgen, voor ons is dat een kleine 20% wat we moeten bezuiniging binnen de WMO. Maar hoe dan ook we mogen het straks niet toestaan en accepteren dat door financiële tekorten burgers niet (meer) kunnen krijgen wat voor hen nodig is en dat er daardoor een kans op gevaarlijke situaties, vereenzaming of verwaarlozing gaat ontstaan. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, in dat jaar moet er zoveel mogelijk worden gekeken of het allemaal loopt zoals gepland en moet dat wat niet goed is geregeld zoveel mogelijk worden bijgestuurd en aangepast zodat de definitieve invoering in 2016 ook met een ‘zachte landing’ kan geschieden en alles zo goed mogelijk is geregeld.  Wordt vervolgd.
E.e.a. is ook terug te vinden en terug te luisteren op: www.raad053.nl


Zaterdag open monumentendag in het Stadhuis

Secretaris Burgerbelangen Enschede 11.09.2014

Aankomende zaterdag (13 september) is er een open monumentendag.

Ook ons Stadhuis wordt hierbij opengesteld. Naast de trouwzalen kan men ook de raadszaal bezichtigen. Barry Overink zal ook rondleidingen begeleiden. U bent van harte uitgenodigd!


Chaos in Oost?!

Niels van den Berg 11.09.2014

Afgelopen dinsdag, tijdens de stadsdeelcommissie Oost heb ik mij verbaasd over de chaotische wijze van vergaderen.

Raadsleden zaten her en der verspreid tussen de mensen in de zaal,. Burgerparticipatie, interactie met de burgers. Allemaal dik in orde maar deze vergadering is zo amateuristisch op mij overgekomen dat ik aan het einde van de avond de moeite genomen heb om mijn ongenoegen te delen met de overige commissieleden. Dhr. Tillema van D66 was de enige die mijn relaas volledig onderschreef. De overigen vonden het een zeer positieve verandering om burgers en politiek bij elkaar te brengen. Tijdens het informele deel is deze wijze van vergaderen op zichzelf niet verkeerd. Maar wanneer er inhoudelijke agendapunten of raadsvoorstellen behandeld moeten worden is het naar mijn mening een must om in de traditionele setting de besprekingen te voeren.
Met twee microfoons en raadsleden onherkenbaar en verspreid in de zaal is het erg lastig om met elkaar te debatteren. Het gaat uiteindelijk om de politieke besluitvorming. De volksvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor die besluitvorming en het is daarbij een verantwoordelijkheid van ieder individueel raadslid om in het voortraject contact te leggen en te onderhouden met de betreffende doelgroep in de vorm van bewonersteams, verschillende platvormen, individuele burgers en niet in de laatste plaats de dorps -en wijkraden.
Als een ieder die taak uitvoert naar behoren is het niet meer nodig om chaotische vergaderingen te beleggen. De burgers weten uiteindelijk wie hun belangen al dan niet behartigt en volgen de politieke discussie op een gestructureerde wijze in een daarvoor geschikte omgeving. Het service centrum Oost leent zich er uitstekend voor en met enige creativiteit is dan ook de burger prima te betrekken in de processen, zoals we dat eigenlijk de afgelopen jaren ook voorbij hebben zien komen. Saillant detail is dat de commissie leden het als positieve ontwikkeling hebben ervaren. De dorpsraad, bewoners en overigen waarmee ik regelmatig contact onderhoud hebben zich er net als mij op zijn zachtst gezegd over verbaasd. Gewoon Samen ANDERS Doen zou ik durven stellen. Ik mag hopen dat dat licht ook bij de acht overige fracties gaat branden.


Ascherman Prijs 2014

Secretaris Burgerbelangen Enschede 11.09.2014

Burgerbelangen Enschede reikt ook in 2014 de Aschermanprijs uit.

De prijs is vernoemd naar Bertus Ascherman, oud-raadslid, fractiemedewerker en vrijwilliger van Burgerbelangen Enschede (voor de fusie bij AOV/Unie55+). De heer Ascherman heeft zich voor onze vereniging én voor de burgers van onze stad zeer verdienstelijk gemaakt. Vrijwilligerswerk was voor hem een manier van leven, iets wat je in een stad gewoon samen doet.

Ook dit jaar kan iedereen een kandidaat nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de gemeente Enschede en haar burgers. Wil jij iemand nomineren die deze prijs verdient, dan kun je een e-mail sturen met de naam van de kandidaat en een korte motivatie voor de nominatie.

Stuur je nominatie uiterlijk 1 november in naar secretaris@burgerbelangenenschede.nl. De fractie van Burgerbelangen zal vervolgens uit de aangedragen nominaties, op basis van de argumentaties gaan kiezen aan wie dit jaar de prijs toekomt. Als je iemand nomineert, krijg je uiteraard een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking.