Berichten van 09.10.2014


Het Rutbeek

Marc Teutelink 09.10.2014

Het Rutbeek is een begrip in Enschede. Wie heeft er in zijn jeugd nu niet gezwommen, gefietst, gesurft of geschaatst.

Tegenwoordig kan men er ook skiën en is er een fantastisch klimbos gerealiseerd. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, stond er ook al een Bungalowpark op de wensenlijst. In 2011 is daar pas echt mee begonnen en heeft men een openbare aanbesteding uitgeschreven.

Het resultaat is een fantastisch plan voor een bungalowpark, in het groen, waarbij 250 bungalows worden gerealiseerd veelal in oude Twentse stijl. Een park waarbij rust en recreatie samen gaat met de natuur en de Twentse schoonheid. Laten we wel zijn, niemand zit te wachten op een betonnen bungalowpark zonder natuurschoon; dat trekt geen mensen.

Wij zien het bungalowpark als een enorme stimulans voor Enschede en de gehele regio en zien dan ook de indirect voordelen; zo zal ook de plaatselijke middenstand en de horeca volop profiteren van. Naast deze indirect voordelen zien wij met name de directe voordelen, zoals de 180 fte die de exploitatie van het bungalowpark zal opleveren. Daarvan zijn een groot aantal voor laagopgeleiden die hopelijk rechtstreeks tot een verlaging van het aantal mensen uit de bijstand zal leiden. Ook ondernemers in de directe omgeving, zoals de skiheuvel, zien de stimulans en zijn dan ook genegen verdere investeringen te doen.

Alleen maar voordelen voor Enschede, lijkt het. Ware het niet dat de ontsluiting van het park tot veel commotie leidt. De gemeente heeft na langdurige overweging met veel onderzoeken gekozen voor een ontsluiting via de Hegebeekweg, die vervolgens gedeeltelijk verhard moet worden. Omwonenden hebben een alternatieve route waarbij het verkeer (auto’s en vrachtwagens) via een brug over het Rutbeek moet worden geleid dwars door recreatie gebied en het toekomstige park. Onze fractie heeft vervolgens beide routes bekeken en uitgebreid bereden (met auto en fiets). Naast de extra kosten van € 1.3 miljoen zal de brug ook veel effect hebben op de bestaande recreatie mogelijkheid en een autoluw park lijkt hiermee niet mogelijk, de ontsluiting gaat er immers dwars doorheen. Kijkende naar het verschil in kosten en afwegende de opbrengsten qua werkgelegenheid, kunnen wij niet anders concluderen dan dat de voorgestelde route, de Hegebeekweg, de meest geschikte route is.

Wij realiseren ons dat het verharden van wegen niet de voorkeur heeft van de gemeenteraad en dat dit ook als zodanig is opgenomen in de bestemmingsplannen. Wij vinden echter dat het belang van werkgelegenheid in deze situatie zwaarder telt. Het plan voor ontharding van andere verharde wegen als compensatie voor het verharden van de Hegebeekweeg vinden wij sympathiek en wij zullen dan ook samen met andere partijen een motie hierover samenstellen. Het verharden mag bovendien enkel en alleen plaatsvinden indien voor 100% zeker is dat het bungalowpark zal worden gerealiseerd.

Burgerbelangen is blij dat de gemeente heeft toegezegd met direct betrokkenen op te trekken om overlast tot een absoluut minimum te voorkomen en wij zullen daar ook zeer kritisch op zijn en blijven.


Initiatiefdebat over werk

Barry Overink 09.10.2014

Afgelopen week hadden wij tijdens de raadsvergadering een initiatiefdebat over de werkgelegenheid in onze stad

en hoe we zoveel mogelijke mensen uit de bijstand kunnen krijgen. Dit vraagstuk was bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma al een van de belangrijkste thema’s en we hebben een aantal van deze punten, wederom ten gehore gebracht in de raadsvergadering. De gemeente Enschede creëert zelf geen banen. Die moeten namelijk uit de markt komen. Wel is het wat BBE betreft de taak van de gemeente om bedrijven te faciliteren in hun behoefte. Wij hebben dus de verantwoordelijkheid voor een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat met een goede bereikbaarheid van Enschede.

Daarnaast streeft BBE naar een actieve acquisitie vanuit het ondernemersloket, om bedrijven naar Enschede te halen en kennis te laten maken, met een mooie stad die tal van mogelijkheden biedt op alle fronten, maar ook het revitaliseren van bedrijfsterreinen is hierin van groot belang.

Ook het onderwijs dient beter aan te sluiten bij de vraag en aanbod van de markt. Hiervoor moeten wij continu in gesprek met de bedrijven in de regio en ook de onderwijsinstellingen. Zo zijn er op dit moment acht ! eerstejaars klassen op het HBO Recht van het Saxion. Dit is te veel voor de markt en al helemaal voor onze regio. Dit wordt een regelrecht vulling van onze kaartenbak.

De vermindering van de regelgeving is inmiddels op initiatief van o.a. BBE in gang gezet. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk makkelijker om zich te vestigen op een locatie die voor hen wenselijk is. Dit zelfde geldt voor bestemmingsplannen voor grote projecten, Bewoners dienen van meent af aan te worden betrokken bij/ ingelicht over de plannen en ieder bedrijf verdient maatwerk bij aanvragen, alleen zo kunnen procedures sneller en ontstaat er minder snel verwarring.

Ook voor het creëren van banen geld: Gewoon samen doen!


Vertrek burgemeester den Oudsten

Niels van den Berg 09.10.2014

Op de sociale media ging het gerucht al rond, het aanstaande vertrek van burgemeester den Oudsten.

Afgelopen maandag werd de stedelijke commissie door de voorzitter voor tien minuten geschorst. Op de kamer van B&W werd de fractievoorzitters vervolgens kenbaar gemaakt door den Oudsten in eigen persoon dat hij is voorgedragen in het hoge Noorden. De fractie van BBE heeft volledig begrip voor de motieven maar tegelijkertijd ‘betreuren’ wij het aanstaande vertrek. Wij hebben de burgemeester, tevens voorzitter van de raad, leren kennen als een bestuurlijk zeer ervaren man die altijd integer is gebleken en boven de partijen stond in een voor hem kenmerkende stijl, namelijk gedreven, motiverend en verbindend.
Een burgemeester die zijn rol vertolkt als mensen mens, met aandacht voor het individu. Een drietal maanden zullen we nog met hem samen werken. daarna vertrekt hij per 2 januari naar Groningen, waar wij hem alle succes wensen met zijn burgemeesterschap!
Namens de fractie, bestuur en leden Burgerbelangen Enschede.


Infodag

Secretaris Burgerbelangen Enschede 09.10.2014

Burgerbelangen Enschede is een partij die in de lift zit.

Na de afgelopen verkiezingen vertegenwoordigen wij de kiezers met 5 zetels. Maar ook het ledenbestand is de afgelopen 2 jaar verdubbeld. Vaak worden wij aangesproken door mensen die op een of andere manier interesse tonen voor de partij. Om gehoor te geven aan de vraag naar informatie organiseren fractie en bestuur van de partij gezamenlijk op 22 november tussen 13:00 en 17:00 uur een Burgerbelangen Enschede informatie middag in het stadhuis.

Die middag zal er na ontvangst door bestuur en fractieleden een rondleiding worden verzorgd door de gangen van het stadhuis. Vervolgens zal er inzicht gegeven worden in het raadswerk. Ook het partijprofiel zal uitgebreid aan de orde komen. Wethouder Hans van Agteren zal de middag vervolgens afsluiten. In een informele setting kunnen geïnteresseerden zich vervolgens inschrijven als lid om vervolgens af te sluiten met een hapje en een drankje.

Bestuur en fractie hopen u te mogen begroeten op 22 november a.s.

                    Aanmelden: secretaris@burgerbelangenenschede.nl