Berichten van 24.09.2021


Oostweg – Schukkinkweg; Onveilige kruising en een ontsluitingsvraagstuk

Lourraine Lents 24.09.2021

Weer hebben er deze maand twee stevige aanrijdingen plaats gevonden op de kruising Oostweg met de oversteek van de Schukkinkweg. Deze plaats is al sinds jaar en dag een “hot spot” wat betreft aanrijdingen. Wat zijn dan veelal de oorzaken van de ongevallen op deze kruising, is dat niet uitkijken bij het oversteken, of is het tegen de regels in – vanuit de diverse rijrichtingen afslaan- wat verboden is?

Burgerbelangen Enschede heeft hier meerdere keren een rondvraag over gesteld in stadsdeelcommissie Oost in de afgelopen jaren. Een gevaarlijke oversteek en tegelijkertijd is de route een ontsluitingsroute voor Glanerbrug, Oikos, Beekveld en de Esmarke. Simpelweg omdat de enige andere ontsluitingsroute, de Gronausestraat, in de spits dermate vastloopt dat er een alternatief nodig is. In het coalitie akkoord is afgesproken te onderzoeken of een eventuele extra ontsluiting van de zuidzijde van Glanerbrug nodig is, en zo ja, hoe gerealiseerd kan worden. Burgerbelangen Enschede is op de hoogte van de onderzoeksfase m.b.t. een tweede ontsluitingsroute. Maar zolang die er nog niet is hebben we vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden om de kruising op korte termijn veiliger te maken.

Al in 2008 heeft Burgerbelangen suggesties gedaan voor diverse maatregelen waaronder een voorstel om 100 meter voor deze kruising de snelheid op de Oostweg terug te brengen naar 60 km. Een andere optie was en is om daar een rotonde aan te leggen!! Tot op heden is dit echter niet gelukt. Nog een andere optie was om de kruising te voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI) die werkt op aanvraag vanuit de Schukkinkweg, m.a.w. de Oostweg heeft altijd groenlicht en gaat op rood als er aanvraag is vanuit de Schukkinkweg.  De oversteek  afsluiten was en is geen optie omdat aanwonende landbouwers de oversteek nodig hebben om bij hun weilanden aan de overkant van de Oostweg te komen, maar ook voor de mensen uit Glanerbrug die via deze weg naar Enschede zuid rijden is afsluiting geen optie. Uiteindelijk is de huidige middengeleider aangebracht en wel zodanig dat men niet meer links af kan. Nu inmiddels al weer enkele jaren verder blijkt dat toch niet een afdoende maatregel te zijn om de oversteek veilig te maken. 

Het wordt dus tijd om er nu ECHT op de korte termijn een oplossing voor te vinden. Niks doen is geen oplossing en dan zullen er vandaag of morgen doden vallen! Burgerbelangen gaat er wéér boven op zitten om nu een definitieve verandering in de onveilige situatie te brengen, zodat de kruising veilig wordt

– –


Onzelfstandige bewoning-kamerverhuur

Gert Kel 24.09.2021

Maandag 27 september is de behandeling van onzelfstandige-kamerverhuur in de raad. Het beleid ten aanzien van dit onderwerp in de afgelopen jaren is diverse malen bijgesteld, naar aanleiding van woonoverlast en concentraties van kamerverhuur. 

In dit raadsvoorstel is er aandacht voor de leefbaarheid in straten en wijken.Voor Burgerbelangen Enschede is Leefbaarheid in de wijken in onze stad een belangrijk thema omdat het raakt aan de persoonlijke leefomgeving van mensen en bepalend is of mensen prettig wonen of niet.

De wijzigingen gaan over een betere spreiding in de stad. Als de gemeenteraad met de regels instemt is het vanaf 8 oktober 2021 in Enschede weer mogelijk medewerking te verlenen aan vergunningen voor nieuwe kamerverhuurpanden.

Belangrijkste aanpassing: afhankelijk van het aantal kamers is een minimale oppervlakte van de woning nodig. In een straal van 50 meter rondom een nieuw kamerverhuurpand mogen geen andere kamerverhuurpanden of studio’s aanwezig zijn en de leefbaarheid in de buurt wordt nadrukkelijker betrokken bij de toetsing. Aanleiding voor deze aanpassing waren de toenemende signalen uit de stad over overlast door bewoners van kamerverhuurpanden.

Regels op- en vaststellen is één ding. Een belangrijk ander aspect is het naleven en handhaven van de regels. Daar heeft het de afgelopen jaren bij de gemeente aan capaciteit ontbroken. De Raad heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor extra capaciteit op handhaving.  

– –