Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Molenstraat

Lourraine Lents 08.03.2022

Sinds de aanpassingen aan de Molenstraat tot fietsstraat en het afsluiten van de doorgang vanaf de Molenstraat naar de Hengelosestraat, is er met grote regelmaat sprake van een verkeersinfarct op de Molenstraat en in de aanliggende straten.

De route vanaf de Molenstraat over de Deurningerstraat naar de singel, is dagelijks het toneel van stevige filevorming. De beruchte ovatonde op de Deurningerstraat fungeert als een fuik waarbij automobilisten niet af kunnen slaan richting de Raifeissenstraat maar naar de singel wordt geleid. Vanwege het gebrek aan doorstroming op de singels, ziet de weggebruiker vervolgens het verkeerslicht een aantal malen verspringen voordat de route over de singels vervolgd kan worden.

Deze ontstane situatie is precies waarom Burgerbelangen Enschede in de afgelopen jaren steeds heeft gepleit om eerst de doorstroming op de singels op orde te hebben alvorens de herinrichting van de Molenstraat aan te pakken, in plaats van andersom.

De stroom aan berichten van onvrede die we regelmatig ontvangen uit de stad over de ontstane verkeerssituatie bevestigen dit. Voor Burgerbelangen Enschede is de nieuwbouw aan de Molenstraat een goed moment om de huidige situatie te evalueren en eventuele maatregelen te nemen.


Camera’s bij fietstunnels en milieupleinen

Gert Kel 08.03.2022

Bij de fietstunnels in de Zuidwijken zorgen mishandeling, beroving en pogingen tot beroving al bijna vier jaar voor een groeiend gevoel van onveiligheid. Buurtbewoners voelen zich niet veilig in de tunnels en velen mijden deze route en fietsen om. Burgerbelangen vindt dat iedereen veilig door onze stad moet kunnen fietsen; ook via onze fietstunnels.

En daarom heeft Burgerbelangen Enschede al vanaf eind 2018 samen met de tunnelwachters gepleit voor cameratoezicht bij de fietstunnels. Dit is telkens geweigerd op grond van proportionaliteit (er zijn te weinig daadwerkelijk gemelde incidenten geweest). Er wordt al een tijd gewerkt aan een innovatief camerasysteem ontwikkeld, waarbij camera’s door deelnemers kunnen worden geactiveerd bij het passeren van de tunnels. Op termijn zal worden gestart met het testen, maar het is er nog (lang) niet. Of dit daadwerkelijk gaat helpen moet blijken.

Ook op veel milieupleinen is sinds lange tijd sprake van illegale bijplaatsing van afval. Op 5 november 2019 heeft de raad besloten tot continuering van daartegen gerichte maatregelen en daarnaast tot het uitvoeren van een pilot met cameratoezicht. Jaarlijks komen er duizenden meldingen binnen over illegaal dumpen van afval bij de gemeente, via de Twente Milieu-app en via de mail. Er zijn reeds een groot aantal maatregelen genomen, maar het aantal illegale bij plaatsingen is hoog gebleven. Op 13 december 2021 is onze motie ‘mobiel camera toezicht’ aangenomen met wederom de opdracht voor een pilot mobiel cameratoezicht bij de fietstunnels.

Onlangs is er door de burgemeester gehoor gegeven aan onze herhaaldelijke oproep en is er besloten tot vaststelling van twee nieuwe aanwijzingsbesluiten voor cameratoezicht. Daarbij worden voor een (pilot)periode van één jaar tien milieupleinen en twee fietstunnels aangewezen als gebieden waar cameratoezicht wordt uitgeoefend. Er zullen 3 camera’s worden ingezet die kunnen rouleren over deze hotspots.

Veiligheid is voor Burgerbelangen Enschede een topprioriteit. Wij zijn blij dat de gemeente nu besloten heeft tot het breed inzetten van camera toezicht bij zowel de tunnels als ook bij milieupleinen. Wij zijn er van overtuigd dat dit gaat bijdragen tot een veiligere leefomgeving. Iedereen moet veilig kunnen wonen of over straat kunnen gaan, ongeacht plek of tijdstip.


Contract verlenging met Twence

Marc Teutelink 08.03.2022

Op 30 juni 2022 loopt het langjarig leverings- en verwerkingscontract met Twence af. Per 1 juli 2022 dient de gemeente een nieuw contract aan te gaan. Gisteravond hebben we gedebatteerd over dit nieuwe contract en dan met name over de tarieven en de effecten die dit mogelijk heeft op de afvalstoffenheffing.

De tarieven bij Twence gaan omhoog. Dit zou eigenlijk betekenen dat de afvalstoffenheffing conform stijgt en dat raakt iedereen in de portemonnee. Echter de gemeente Enschede krijgt door de prijsstijging ook extra dividend uitgekeerd. Dit is nogal dubbel vinden wij. Burgerbelangen Enschede heeft daarom gisteren de wethouder om de toezegging gevraagd dat dit extra dividend, niet zomaar naar de algemene middelen te laten gaan, maar zal worden gebruikt om de negatieve effecten die de prijsstijging van Twence op de afvalstoffenheffing heeft terug te draaien. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing door de prijsstijging van Twence niet zal stijgen.

Daarnaast hebben we gesproken over het concept nascheiden. Burgerbelangen Enschede is voorstander van nascheiden (scheiden van afval bij de verwerker) als aanvulling op bronscheiding (scheiden van afval bij de producent van het afval). Hierbij is het van belang dat dit niet betekent dat de service omlaag gaat en zeker niet dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. Als raad hebben we gisteren om een extra onderzoek gevraagd naar de mogelijkheden gebruik te maken van de nascheidingsinstallaties van Munster. In de nieuwe raadsperiode willen we zo snel mogelijk een besluit nemen over hoe het nieuwe afvalstoffenbeleid eruit gaat zien en hoe we omgaan met illegale afvaldumping. Hoe meer informatie des te beter kunnen we het besluit nemen.


Verkiezingen winnen doen we samen!

Niels van den Berg 28.01.2022

Het is al weer zover: we zitten al weer in campagne tijd. Verkiezingen win je niet in die laatste paar weken voor de gang naar de stembus. Lokale verkiezingen al helemaal niet. Die win je door gedurende de hele raadsperiode bereikbaar te zijn.

Laagdrempelig, betrokken en duidelijk met betrekking tot verwachtingen. Vaak kun je iets betekenen, maar evenzo vaak ook niet. Het gaat om de omgangsvorm. Ik heb het volste vertrouwen in onze achterban dat ze ons net als in 2018 weer gaan steunen.

Niets komt vanzelf en dus zal ik mij met ons team ook maximaal inspannen de komende weken om zichtbaar te zijn en ons programma uit te delen in onze stad. Als lijsttrekker doe ik dat met alle plezier. Maar we moeten het samen doen. Jullie steun en hulp is ook deze editie ontzettend welkom maar vooral ook nodig.

Om die mooie uitslag neer te gaan zetten moet ons verhaal verteld worden, jullie netwerken aangesproken worden: op verjaardagen, feestjes en bij de buren bijvoorbeeld. Dat zijn namelijk de extra stemmen die nodig zijn om nog groter te worden op 16 maart.

Ik wil jullie via hier ook oproepen om mensen uit jullie omgeving te interesseren voor Burgerbelangen Enschede en hen te wijzen op ons programma. Of op de kandidaten van onze lijst, want bij lokale verkiezingen wordt er vaak ook op een persoon gestemd. Onze lijst met rasechte Enschedeers biedt daarin voldoende keuze.

Gewoon samen doen op 16 maart aanstaande! Dank voor jullie steun!


Nieuwbouw appartementen Oldenzaalsestraat (Polaroid)

Barry Overink 27.01.2022

Vorige week hebben wij de nieuwe plannen voor de nieuwbouw van de appartementen op de parkeerplaats van het Polaroid terrein aan de Oldenzaalsestraat besproken. Een heel mooi plan met mooie ambities op deze iconische plek in de stad.

Ondanks dat de plannen er op papier erg mooi uitzien, waren wij er als Burgerbelangen Enschede wel kritisch op, namelijk op de drie volgende punten:

  1. De kwaliteit van de uitstraling
  2. De horecabestemming op de begane grond
  3. Het parkeren van de buurtbewoners.

Al jaren zien wij prachtige plannen op papier voorbij komen met mooie ”art impressions’’. Echter op het moment dat het pand is gerealiseerd zien we helaas te vaak dat het kwalitatief afwijkt van hetgeen aan de gemeenteraad is getoond. M.a.w. de “art impressies” wijken af.

Om dit te voorkomen hebben wij enkele garanties gevraagd m.b.t. de kwaliteit. Na een gesprek met onder andere Domijn en onze stadsbouwmeester hebben ze toegezegd hier extra kritisch op te zullen zijn.

Als Burgerbelangen Enschede willen wij niet een wildgroei van allerlei soorten horeca, daarom waren wij kritisch op dit punt in het bestemmingsplan. De huidige plannen voor de horeca zullen enkel voor intern gebruik zijn (de woningen en kantoren in het pand zelf). Je kunt dus als buitenstaander niet een glas bier kopen.

Daarnaast maakten we ons zorgen over het grote verlies van het aantal parkeerplaatsen voor de wijk rondom deze nieuwbouw. Domijn heeft hier begrip voor en heeft al aangegeven en zelfs al afspraken met enkele bewoners gemaakt dat men (tegen een vergoeding) gebruik kan maken van van het grote parkeerdek van de Performance Factory. Dit is ook naar wens van enkele bewoners opgelost.

Al met al zijn wij tevreden met het gesprek dat wij hebben gehad en de afspraken die zijn gemaakt. Hopelijk kan de bouw van het prachtige pand snel beginnen!


Huisvesting kwetsbare groepen en spreiding over stadsdelen

Gert Kel 27.01.2022

Enschede kent verschillende locaties voor huisvesting van kwetsbare groepen. Bij de realisatie van nieuwe initiatieven is het zaak een beeld te hebben van alle reeds bestaande locaties waar kwetsbare groepen gehuisvest zijn en de spreiding van deze locaties over de stad.

Op dit moment is dat integrale beeld er niet. Door een verschil van inzicht in de interpretatie van de definitie ‘kwetsbare groepen’ zijn de gegevens van de kwetsbare groepen in Enschede op dit moment onoverzichtelijk. 

Burgerbelangen Enschede vindt het belangrijk dat voorzieningen die zorg bieden aan allerlei kwetsbare doelgroepen goed over de stad verspreid zijn en niet geconcentreerd zijn in bepaalde wijken en stadsdelen. En al helemaal niet als deze wijken ook reeds specifieke aandacht behoeven m.b.t. andere sociale problematiek. Dat kan alleen wanneer heel precies alle bestaande locaties in beeld zijn in combinatie met een volledig overzicht van aandachtswijken, de zogenaamde vlekkenkaart.

Burgerbelangen Enschede staat voor een goede leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten. Van bewoners waarvan bekend is dat zij ook overlast (kunnen) geven, wordt gevreesd dat zij het woongenot kunnen verstoren. Een goed huisvestingsbeleid voor kwetsbare groepen zal ook tot resultaat hebben dat de samenleving veiliger wordt.

Burgerbelangen en EnschedeAnders hebben al veelvuldig gevraagd om een actuele vlekkenkaart, maar nooit gekregen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het aantal, het soort opvanglocaties en de spreiding in de wijken en stadsdelen (de vlekkenkaart) met een overzicht van alle aandachtswijken. Daarnaast willen we ook graag weten wat er gedaan wordt bij overlast en of en hoe meldingen van overlast worden bijgehouden.


Oudere berichten