Berichten in de categorie 'nieuwsbrief'


Zuinig zijn op ons Enschedees materieel erfgoed

Peter Brouwer 13.03.2024

Materieel cultureel erfgoed en Enschede … of eigenlijk moet ik zeggen Enschedees materieel erfgoed. We zijn er als stad in het verleden niet altijd zuinig genoeg op geweest. 

De laatste tijd ook meer actueel door o.a. verwerving van TET-Tram 1 welke we volgend jaar in zijn volle glorie hopen te zien als onze stad zijn 700 jarig bestaan viert. We staan meer stil bij wat onze stad allemaal heeft beleefd en heeft overleefd (doorstaan).

Juist hierdoor zijn materiële erfgoederen hierin belangrijk. Het zegt iets over een tijdsperiode. Van bijvoorbeeld industriële ontwikkeling, culturele beleving en hieraan hebben bijgedragen. Dat besef is er gelukkig ook. In het verleden hebben particulieren initiatieven gezorgd dat bijvoorbeeld de TET bus 38 behouden bleef, net als ons Stadsorgel “De Tukker “ welke al ruim 60 jaar actief speelt in onze stad.

Je ziet dat besturen van stichtingen van deze initiatieven sterk aan het vergrijzen zijn. En dat opvolging ondanks pogingen, echt een probleem is. En de continuïteit van het beheer, en zo ook het behoud, sterk onder druk staat. Burgerbelangen vraagt hier aandacht voor.

Afgelopen maandag bij de raadsvergadering wilden we onze motie ‘’behoud Enschedees materieel erfgoed”  indienen, echter door tijdgebrek is deze toen niet behandeld, en is doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering van 25 maart a.s.  

We dragen met deze motie het college op om te onderzoeken hoe of het eigenaarschap en het beheer gewaarborgd kan blijven van de hierboven genoemde objecten. Maar ook eventueel in de toekomst aangedragen bijzonder Enschedees materieel erfgoed. En dat deze dus zo voor onze stad behouden kan blijven.

Tevens roepen wij op om partijen met elkaar in contact te brengen die hierin een rol willen spelen om zo liefhebbers en vrijwilligers met elkaar te verbinden.

We vinden het als stad belangrijk dat we gevels in onze binnenstad in oude stijl terugbrengen (stimuleringsfonds). We ondersteunen creatieve broedplaatsen, en de huiskamer van onze stad was ons college vele miljoenen waard. Dan moet er voor buitengewoon Enschedees materieel erfgoed toch ook goed beheer en een thuis te vinden zijn.   


Cultuur

Joffrey Vogelzang 13.03.2024

We zetten opnieuw in op het versterken van ons culturele landschap. Als BBE hebben we ambitieuze doelen gesteld en in de komende jaren hebben we substantieel extra budget vrijgemaakt voor culturele initiatieven binnen de cultuur en evenementen nota.

Ons streven omvat een verrijking van cultuureducatie op scholen, de restauratie en versterking van het middenkader in de culturele sector, het ontwikkelen van een langetermijnvisie en het bieden van steun aan culturele partners. Deze ondersteuning stelt hen in staat om daadwerkelijk ambitieus beleid te ontwikkelen en te implementeren.

Bovendien hebben we aanzienlijk meer middelen toegewezen aan culturele evenementen. Dit omvat niet alleen de ondersteuning van gerenommeerde, grootschalige evenementen, maar ook het beschikbaar stellen van budget voor lokale initiatieven. We willen een breed scala aan evenementen faciliteren en de rijke culturele diversiteit van onze gemeenschap omarmen.

Cultuur is voor ons een bindend element tussen de inwoners. We staan voor de overtuiging dat een bloeiend cultureel landschap niet alleen de artistieke expressie bevordert, maar ook de gemeenschap versterkt en de banden tussen de mensen verdiept. In deze investering streven we ernaar de culturele rijkdom van onze samenleving te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen.


Omgevingsvisie

Lourraine Lents 13.03.2024

Enschede 2050, de grootste stad van het Oosten, een stad in het groen die ruimte biedt aan jeugd, gezinnen en ouderen, waar je veilig en prettig kunt wonen, werken en leven met fijne ontmoetingsplekken. Of je nu jong of oud bent, een gezin vormt of als je echt ouder bent en zorg nodig hebt. Dat is zoals de fractie van Burgerbelangen kijkt naar Enschede en de toekomst van Enschede.

Op 4 maart werd in de Gemeenteraad van Enschede vergaderd over het toekomstbeeld van Enschede (fase 3). Dit toekomstbeeld bepaalt de toekomstige ontwikkeling van onze stad voor de komende decennia en dus belangrijk voor de inwoners van Enschede, dus ook voor Burgerbelangen Enschede om uitvoerig stil te staan bij de impact van de verschillende scenario’s en de leefbaarheid in de stad. 

In de gemaakte keuze voor de corridorstad met vitale bronpunten waarbij er vooral veel aandacht is voor bouwen langs de spoorzone ziet Burgerbelangen Enschede mogelijk beperkingen voor de stad die we willen zijn. (De discussie over welke stad we willen zijn staat later gepland in 2024). 

Hoog stedelijke verdichting lijkt aantrekkelijk voor jonge vitale eenpersoonshuishoudens, maar als de ruimte voor gezinnen gelijk blijft en inbreiding voor uitbreiding gaat, zul je een grotere verschuiving krijgen naar 1-2 persoonshuishoudens. Dit effect zal worden versterkt door de trek van gezinnen naar de dorpen en steden om ons heen, op zoek naar een huis met een tuin en een eigen parkeerplek. Een ongewenst effect vindt Burgerbelangen Enschede want het behoud van gezinnen voor onze stad is belangrijk voor de balans in onze stad en betaalbaarheid van Enschede.

Om toch ruimte te bieden aan ontwikkelingen in Enschede die niet helemaal passen bij het scenario van een corridorstad met vitale bronpunten heeft Burgerbelangen Enschede amendementen opgesteld met de opdracht ruimte te laten voor initiatieven die mogelijk niet exact aansluiten bij een corridorstad maar wel een bijdrage leveren aan de stad die we willen zijn en tevens ruimte te bieden aan stadsvernieuwing ter verbetering van de wijken.

Ook hebben we bij amendement bepaald dat aan de randen van de stad ruimte moet zijn voor uitbreiding. Bijvoorbeeld voor gezinswoningen of grondgebonden seniorenhofjes. Burgerbelangen Enschede vindt het ontzettend belangrijk gezinnen te behouden voor Enschede en ook dat er bij nieuwe plannen rekening wordt gehouden met de ouderen in onze stad.  De impact van de dubbele vergrijzing is enorm. In 2040 is 1 op de 4 personen in Enschede 65+ . Daar moeten we ons echt op voorbereiden!


Windenergie

Valerie Schrauwen 13.03.2024

De provincie Overijssel heeft begin januari 2024 het nieuwe beleid over wind- en zonne-energie bekend gemaakt. Uit dit beleid werd duidelijk dat zij het heft in eigen handen willen nemen en op meerdere plekken, waaronder in Enschede in onze natuurgebieden windturbines willen plaatsen die bijna 3 keer zo hoog zijn als de Aplhatoren. Ook laten zij geen grote zonnevelden meer toe.

De provincie heeft voor windturbines eigen afstandsnormen gebruikt, welke niet overeenkomen met die van de gemeente Enschede. BBE is het niet eens met het nieuwe beleid vanuit de provincie Overijssel. Wij zijn tegen winturbines in natuurgebieden én wij vinden dat eerst de afstandsnormen vanuit de GGD & RIVM bekend moeten zijn, om gezondheidsrisico’s voor inwoners te voorkomen.

Over de manier waarop de provincie handelt, hebben wij op 18 februari 2024 een stevig debat gevoerd met alle andere partijen. Ook waren er vele insprekers die deelden wat zij vonden van het nieuwe beleid vanuit de provincie Overijssel. BBE staat achter deze inwoners, die jarenlang betrokken zijn geweest bij de gebiedsgerichte aanpak Broekheurne, welke nu door de provincie van tafel wordt geveegd.

Twee jaar lang hebben deze inwoners samengewerkt met elkaar om tot een mooi plan te komen, er zou een zonneveld van 50 hectare komen wat ook voor de buurt veel op zou leveren. Nu grote zonnevelden niet langer toegestaan worden door provincie Overijssel, wordt dit zonneveld en dus het hele traject van tafel geveegd. Wij vinden het onbegrijpelijk dat onze inwoners niet serieus genomen worden, dit terwijl de provincie betrokken was bij dit participatietraject en zelf een handtekening onder plan heeft gezet.

Wij blijven ons de komende periode hard maken voor onze inwoners en we doen bij de provincie beroep op ‘goed bestuur’, wat zij naar onze mening met die nieuwe beleid niet hebben laten zien.


Eindpunt van de trein

Hans De Ruiter 12.02.2024

Het is het eindpunt van de trein,
bijna geen mens hoeft er te zijn.
Bijna geen hond gaat zover mee: Enschede

Zoals Willem Wilmink het al schreef lijkt de NS en Den Haag dit letterlijk te nemen.
Met het voorstel om de intercity trein Enschede-Amsterdam Schiphol en vice versa te schrappen in 2025 schoffeert de NS en Den Haag het gehele gebied vanaf Amersfoort richting Enschede. Als reden wordt gegeven dat er problemen zijn met de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam, scheurvorming wordt benoemd.

Wij weten allemaal dat de wijzen uit het oosten komen maar het is volledig van de zotte dat wij voor Randstedelijke problemen moeten opdraaien. Dit voorstel, wat vooralsnog tijdelijk wordt benoemd, zal wellicht definitief worden. En dit kan grotere gevolgen hebben dan alleen reizen met de trein. Denk aan wonen, investeringsklimaat, studenten en forenzen naar Enschede, en welk signaal geef je hiermee richting duurzaamheid.

Daarom heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe kan het dat de gehele Overijsselse politiek inclusief de provincie verrast wordt door dit nieuws en welke inzet heeft de gemeente en de regio de afgelopen tijd gedaan om een goede regeling voor elkaar te krijgen?
  2. Wij investeren enorm in wonen en werken in Enschede, een goede bereikbaarheid via het spoor is een belangrijke voorwaarde. Wat doet dit met het vestigingsklimaat van Enschede en wat gaat u als college hier aan doen?
  3. Het college neemt het voortouw voor alle gemeenten richting Den Haag mbt het Ravijn jaar. Prachtig om te zien. Maar gaat het college ook hierbij het voortouw nemen en wat gaan zij doen?

Daarnaast hebben wij met de gehele gemeenteraad een statement opgesteld welke via de regio zal worden aangeboden aan Pro Rail en de NS.


Mobiliteit

Hans De Ruiter 25.01.2024

De afgelopen maanden is er binnen de portefeuille Mobiliteit veel aan de orde geweest. Zo hebben we het Wijksverkeersplan Noord-West Enschede besproken, waar wij een aanvullende motie hebben ingediend mbt het onderzoeken om verkeersbeweging te verminderen rond Walhof-Roessingh (aangenomen). Eerste werkzaamheden (Deurningestraat-lyceumstraat) zijn hier al geweest en die worden door omwonenden goed ontvangen. 

Zo hebben wij ook het raadsvoorstel deelmobiliteit besproken, waar wij voorafgaand hebben ingebracht dat de deelfietsen en deelscooters geclusterd gestald moeten worden en niet meer kris-kras overal neergezet kunnen worden. En dit is gelukt. Onze wethouder Marc Teutelink heeft dit goed verwerkt in het voorstel en vanuit stadsdeel Noord wordt nu met Hubs dit uitgerold over de gehele stad.

Verder is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe parkeervisie ingevoerd. Naast het iets oprekken van zone 1 in de binnenstad is een belangrijke verandering geweest in de parkeertarieven. Vanaf 1 januari kun je na 19:00 uur parkeren in de parkeergarages voor €1,00 per uur. Dit tarief geldt tot de volgende ochtend 07:00 uur met een maximum van €3,00. Ondernemers in de binnenstad zijn hier erg blij mee en ook het ziekenhuis heeft de nieuwe tarieven omarmt. De eerste reacties van inwoners is tot nu toe ook erg positief en er is al geconstateerd dat er meer auto’s in de avonden geparkeerd zijn in de garages. Dit was ook het doel; minder straat parkeren, meer in de garages.

Met betrekking tot de fietssnelweg (F35) zijn beide fietsbruggen geplaatst langs het spoor en ligt er een schets om de F35 door te laten trekken naar en door Lonneker. Het dorpsverkeerplan in Lonneker zal verder uitgewerkt gaan worden. Een eerste discussie heeft plaats gevonden over de nieuwe OV-visie waar ook de toekomst van het station besproken gaat worden. Tenslotte is de verwachting dat de problemen rond de Ovatonde bij de Deurningestraat, de drukte bij de Oostweg en N35 en ook fietsdrukte bij de Keppelerdijk de komende maanden aangepakt gaan worden.


Oudere berichten