Het Stadsdeel Oost vol in beweging

Ben Sanders 14.01.2011

We hebben het jaar 2010 nu definitief achter ons gelaten en we kunnen terugkijken op een productief en redelijk geslaagd jaar in het Stadsdeel Oost. Daarom kunnen wij ons nu met een ‘frisse blik’ focussen op het jaar 2011 en met de ambitie doorgaan waar we mee bezig zijn. Dat Oost ambitieus is, bleek ook wel tijdens de nieuwjaarsreceptie uit de goede opkomst van vertegenwoordigers van alle partners waar wij als raadscommissie in dit zeer dynamische en vooruitstrevende Stadsdeel mee samenwerken.

Er is, na de installatie in april 2010 van de nieuwe raad met daarin 22 nieuwe gezichten, het één en ander veranderd en dan met name in de Stadsdelen.

In ‘ons’ Stadsdeel Oost, waarvan ik deze termijn voorzitter ben, hebben wij bijvoorbeeld als eerste van de 5 stadsdeelcommissies in de agenda ruimte gemaakt voor burgers om -buiten de Rondvraag om- voor niet geagendeerde onderwerpen spreekruimte te creëren.

Daarnaast is er in de bestaande rondvraag ruimte voor de inspreker om na reactie en/of beantwoording van commissieleden en wethouder nogmaals te reageren. Wij zijn dan ook van mening dat deze veranderingen goed zijn ontvangen en deze er ook aan hebben bijgedragen dat de politiek dichter bij de burger is komen te staan. Burgers, daar gaat het immers om en dan met name in de commissievergaderingen.

De burgers moeten de gelegenheid hebben hun zegje te doen, de commissieleden moeten daar goed naar luisteren en van daaruit het College en Raad adviseren in de te nemen besluiten. Kortom wij denken dat we in Oost op de goede weg zitten en in veel gevallen een voorbeeld kunnen en mogen zijn voor de overige stadsdelen. Immers van de 5 stadsdelen in Enschede zitten er 4 van de stadsdeelvoorzitters ook in de commissie Oost.

De raadsleden hebben als frisse, energieke en doortastende commissieleden veel gedaan in Oost, en dat getuigt ook van hun professionaliteit. Als het er om gaat, is er samenwerking en wordt er veel ingebracht in het belang en ten gunste van de burgers, dit veelal zonder partijpolitieke scoringsdrang. Chapeau! Onze Stadsdeelwethouder Jeroen Hatenboer, voormalig stadsdeelvoorzitter en raadslid was altijd nadrukkelijk aanwezig en schuwde de interruptie niet. Nu als wethouder is er natuurlijk een andere rol voor hem weggelegd en dat was in het begin wel even wennen. Ik moest hem dan ook zo af en toe even tot de orde roepen en hem er op wijzen dat ik nu de voorzitter ben en ook diegene ben die iemand wel of niet het woord geeft. Dat heeft hij snel en spontaan opgepakt en heeft hij na wat horten en stoten en vooral wennen aan Oost, inmiddels al wel bewezen een goede Stadsdeelwethouder voor Oost te zijn. Alles in het belang van de burger in het Stadsdeel Oost. Die fijne, goede en constructieve samenwerking met het Stadsdeelmanagement, -team en commissieleden, maar vooral ook met de burgers, partners en wijk- en dorpsraden is lovenswaardig en een compliment waard. Ik hoop dan ook dat al dit goede in het jaar 2011 kan worden voortgezet en dat met het inzetten van de wijkbudgetten het zelfs nog zal worden uitgebreid. Het doet mij als voorzitter van dit stadsdeel in ieder geval goed om uit de krant te vernemen dat de voorzitters van de wijkraden en Dorpsraad Glanerbrug vinden dat hun werk leuker is geworden. Ik ben er trots op om voorzitter te mogen zijn van dit Stadsdeel met zoveel gemotiveerde en ambitieuze collega’s.

Onze Burgermeester kopte in Huis aan Huis: ‘De inzet van bewoners is belangrijk’ onze stadsdeelwethouder Jeroen kopte: ‘Kans voor een andere aanpak’ en Theo de Boer kopte: ‘Luisteren naar inwoners’. Kortom ook in 2011 moeten we het weer gewoon: ‘Samen doen’.