Nieuwjaar Stadsdeel Oost

Ben Sanders 07.01.2012

Dames en heren allereerst wil ik u en uw naasten allen een heel voorspoedig en vooral gezond 2012 toewensen. En hoop ik dat u ondanks de wat trieste economische vooruitzichten toch met een optimistische blik en en positieve inzet het jaar ingaat!

We hebben het roerige jaar 2011 nu definitief achter ons gelaten en kunnen we v.w.b. Ons stadsdeel Oost terugkijken op een productief en redelijk geslaagd jaar en zullen wij ons met een“frisse blik” focussen op het jaar 2012.
2011 dames en heren is een jaar geworden waarin de in dit stadsdeel ingevoerde veranderingen en dan m.n. het spreekrecht voor burgers, deze hun weg hebben gevonden naar de microfoon in de Cie. vergaderingen. En het mooie is dames en heren, het heeft ook concrete resultaten opgeleverd, om een paar voorbeelden te noemen: alsnog verbod voor vrachtwagens in Kerkstraat, aandacht voor overlast van geluid en trillingen in Gronausestraat ter hoogte van de AH, geluidsoverlast van de fontein in vijver aan de Eschmarkelaan en toch ook een kunstgrasveld in Glanerbrug!

Een ander mooi resulaat is de gezamenlijke analyse m.b.t. de ontsluiting van de Eschmarke/Glanerbrug, waarbij bewoners en gemeente op één lijn zijn gekomen en er in dit nieuwe jaar concrete maatregelen worden genomen voor de korte termijn zoals het 2 keer verlenging invoegstrook en het aanpassen van vier VRI’s.

Kortom dames en heren we mogen en kunnen trots zijn op dit dynamische stadsdeel, op haar burgers, op de stadsdeelwethouder die zijn weg hier heeft gevonden, het hele stadsdeelteam van management tot uitvoerende medewerkers, onder de bezielende leiding van Albert. Trots vooral ook de Dorps- en wijkraden die met veel passie hun werk doen en hun wijkbewoners in de Cie. vergaderingen en daarbuiten kundig vertegenwoordigen, zij die hun taken uiterst serieus nemen en resultaten hebben geboekt en nog gaan boeken, helemaal nu zij gaan werken met de wijkbudgetten.

Wij kunnen constateren Dames en heren dat deze veranderingen goed zijn ontvangen en er ook aan bijdragen dat de politiek dichter bij de burger komt te staan. Daar gaat het m.n. in de commissievergaderingen immers om. De burger moet de gelegenheid hebben hun zegje te doen en dat daar goed naar wordt geluistert en de cie.leden van daaruit het College en Raad adviseren in de te nemen besluiten. Kortom dames en heren ben ik van mening dat we in Oost steeds beter op de goede weg komen te zitten en in veel gevallen zelfs een voorloper en een voorbeeld zijn voor de overige vier stadsdelen. Immers van de 5 stadsdelen zitten er 4 stadsdeelvoorzitters in deze commissie Oost en an passant kunnen we zodoende ook nog van elkaar leren!

Dames en heren, mijn gewaardeerde plv in deze commissie Eelco Eerenberg begon -toen hij mij in juni 2011verving als vz- met de woorden: ‘U zult wel denken wat ziet die Sanders er fris uit’, ik weet nog steeds niet of hij daarmee mij, danwel toch zichzelf bedoelde, maar zeker weet ik wel, dat hij u de commissieleden bedoelde, maar dat waarschijnlijk niet zo rechtstreeks wilde zeggen.

Maar hij had en heeft wel gelijk. Want dames en heren u hebt allen als frisse, energieke en doortastende commissieleden steeds weer met een frisse blik en met overtuiging alles gedaan om de juiste besluiten te nemen, en dat getuigd ook van uw professionaliteit. Als het er om gaat, is er samenwerking en heeft u veel ingebracht in het belang van de burgers zonder partijpolitieke scoringsdrang.

Dat geldt ook voor jou Jeroen, als wethouder ben je altijd nadrukkelijk aanwezig in de Cie. vergaderingen, maar vooral ook in de wijken in jouw Stadsdeel. Je hebt al wel bewezen Jeroen voor Oost een goed en gemotiveerde wethouder te zijn, die er in gezamenlijkheid met een uitstekende stadsdeelmanager en stadsdeelteam samen voor gaan zoveel mogelijk in het belang en het recht van de burger in dit stadsdeel. Het is voor een wethouder niet altijd even makkelijk om een voorgesteld College besluit te verdedigen en het belang daarvan uit te leggen aan de burger. Ook daarvoor hebben we elkaar in deze commissie in constructieve samenwerking nodig! Juist die fijne en goede constructieve samenwerking met wethouder, het stadsdeelteam, de commissie, de sociaal maatschappelijke partners, maar vooral ook de dorps- en wijkraden in dit stadsdeel, dat is lovenswaardig en zeker een compliment waard. Zonder deze samenwerking zouden wij veel minder resultaat hebben gehad dan waar we nu op kunnen terugkijken.

Ik hoop dan ook dames en heren dat wij al dit goede in 2012 in positieve zin kunnen continueren en dat met het inzetten van de wijkbudgetten het zelfs nog zal worden uitgebreid. Ik wil ook nog een woord van dank en respect uitspreken richting onze stadsdeelsecretaris Nelleke van Proosdij. Zij dames en heren zorgt er iedere keer weer mede voor dat we een prima agenda hebben en een goede verslaglegging krijgen van al hetgeen in de vergaderingen de revue passeerd, dank je wel Nelleke!

Tot slot dames en heren; Het doet mij als voorzitter van dit stadsdeel in ieder geval goed te kunnen constateren dat het Stadsdeel Oost een levendige community is waarin we elkaar respecteren en in waarde laten en waarin we vandaag samen een toost uitbrengen op 2012 en blijven bouwen aan een gezond en leefbaar stadsdeel! Ik wens u allen succes en wijsheid toe en hoop u allen weer te mogen begroeten op de eerstvolgende vergadering op dinsdag 7 februari a.s.