Raadsenquête naar grondbeleid gemeente

Ben Sanders 12.01.2012

Om met de woorden van de REC voorzitter te spreken; In juli 2011 heeft de gemeenteraad besloten om haar zwaarste controlerende middel in te zetten: een Raadsenquête. Aanleiding vormde het groeiend aantal vragen over het grondbezit en grondverwervingsbeleid van de gemeente.

Dit naar aanleiding van een aantal dilemma’s die rondom ’t Vaneker naar boven kwamen. De gemeenteraad heeft besloten deze vragen breder te trekken en het complete en meer historische grondbeleid en grondexploitaties zelf tegen het licht te houden. Op deze manier kan de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en mate van proactiviteit van het gevoerde bestuur. Uiteraard is een component daarbij de wijze waarop de gemeenteraad betrokken is bij de totstandkoming van beleid, beleidsvoering en beleidsverantwoording. De Raadsenquêtecommissie (REC) zal voor het zomerreces van 2012 haar bevindingen middels een rapport presenteren. Om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen wordt u als burger uitgenodigd om op dinsdagavond 24 januari a.s. tussen 18.30 en 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis samen met de enquêtecommissie het afgeronde feitenonderzoek te bespreken. De commissie wil graag van u weten of u aanvullingen heeft op dit feitenonderzoek en zullen u de volgende vragen worden voorgelegd:

1. Zijn er wat u betreft missende feitelijke elementen in de dossiers?
2. Welke vervolgvragen roepen de dossiers bij u op?
3. Zijn er zaken buiten de dossiers om die u bij de commissie onder de aandacht wilt brengen?

Mocht u de commissie wat te melden hebben dan kunt u zich voor deze bijeenkomst per e-mail of telefonisch aanmelden bij de REC secretaris: Mevr.Drs. M. Lutjann: tel. 053-4818725 of per e-mail: m.lutjann@enschede.nl

De dossiers zijn in te zien op de website van de gemeente Enschede onder: www.enschede.nl/raadsenquete (zie ook de informatie in Huis aan Huis van deze week).