Coalitie

André Le Loux 10.02.2012

In het duale stelsel is het niet per definitie zo dat de partijen die een coalitie vormen ook op alle fronten gezamenlijk optrekken. Er zijn afspraken gemaakt in een coalitieakkoord, in eerste instantie behoren de partijen richting te geven aan dit coalitieakkoord en een oordeel te geven over de voorstellen van B en W.

En over het algemeen functioneerde dit dan ook het eerste 1,5 jaar goed. Daarom is de ontwikkeling die je de laatste maanden in onze Raad ziet, dan ook opmerkelijk. Bij het onderwerp armoedebestrijding bleek dat goed overleg tussen de coalitie, om de meningsverschillen met elkaar te delen en te trachten tot een compromis te komen, niet mogelijk was. Bij de fietsnota en de afvalinzameling werd niet eens echt de moeite genomen om tot een coalitiestandpunt te komen, onder het motto: ‘ ach waarom, we hebben al een meerderheid met de oppositiepartijen’ en ‘ we hebben jullie niet nodig’ maar deze week was het helemaal raak toen het onderwerp ‘ passend onderwijs’ aan de orde was.
Nadat er een paar weken geleden een motie was aangenomen (ook ondersteund door Burgerbelangen) om er bij de minister op aan te dringen om de te nemen maatregelen voor het passend onderwijs terug te trekken, stond maandag j.l. het passend onderwijs weer op de agenda.
Hoewel aangekondigd in de krant, kwam de PvdA. nogal verrassend met een voorstel voor lokale compensatiemaatregelen zonder daarover de coalitiepartijen te informeren. Niet zo handig als je weet hoe de stemming destijds over de motie was verlopen. In het daaropvolgende debat kwam dit natuurlijk al snel naar boven. Gevolg: na afloop van het debat gingen zo ongeveer alle coalitiepartijen gefrustreerd naar huis, nadat van een gezamenlijk optreden van de coalitie niets was gebleken. Je vraagt je af waar hier de oorzaak ligt van deze wrijving. De oorzaak zou kunnen liggen in het gegeven dat landelijk het CDA en VVD de dienst uitmaken en lokaal de PvdA natuurlijk een behoorlijke vinger in de pap heeft. Maar dat lijkt ons toch niet het enige. Het lijkt erop dat partijen er bewust op uit zijn om landelijke verschillen van inzicht lokaal uit te vechten. En dit laatste lijkt Burgerbelangen geen goede zaak.
In Enschede zijn we er in eerste instantie voor de burgers van Enschede en laten we ook als zodanig handelen!!!