Staatssecretaris Klijnsma werkt stap voor stap aan de nieuwe Participatiewet

Ben Sanders 07.03.2013

Van alle decentralisaties die op de gemeenten afkomen is verreweg het meeste geld gemoeid met de Participatiewet.

Voor de uitvoering van deze wet wordt het Gemeentefonds aangevuld met 8 miljard euro – dat is precies de helft van het bedrag dat naar gemeenten gaat om de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg voor langdurig zieken en ouderen te kunnen uitvoeren. Door de bank genomen wordt straks 23 procent van de gemeentebegroting besteed aan de nieuwe wet. Geen wonder dus dat verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma er veel aan is gelegen om de wet goed bij gemeenten te laten landen. Onvermoeibaar reist ze door het land om met wethouders en directeuren van SW-bedrijven te praten over het belang van de wet. De nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2014 moet ingaan, vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. De wet is bedoeld om mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking aan regulier werk te helpen. De precieze inhoud van de wet wordt op dit moment nog uitgewerkt, maar in grote lijnen houdt zij het volgende in:

* Alleen mensen die helemaal niet meer kunnen werken, komen nog in aanmerking voor een Wajong- uitkering. Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet. Huidige Wajongers worden niet herkeurd, hun uitkering wordt niet verlaagd.

* Wie nu in een sociale werkplaats werkt, wordt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 30.000 beschutte werkplekken scheppen waar mensen onder begeleiding kunnen werken. Op zo’n werkplek kan iemand het wettelijk minimumloon verdienen.

* Voor iedereen die onder de Participatiewet valt (mensen met een bijstandsuitkering, Wajongers of Wsw’ers) geldt straks het systeem van de loondispensatie. Dat houdt in dat zij onder voorwaarden tijdelijk onder het minimumloon aan de slag kunnen. Uiteindelijk moeten loon en aanvullende uitkering samen even hoog zijn als het minimumloon.

* Bedrijven met 25 of meer werknemers worden verplicht vijf procent van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Dit wordt vanaf 2015 stapsgewijs ingevoerd. (Bron: VNG – Leo Mudde)