Flexibilisering welzijn

Niels van den Berg 23.10.2014

Afgelopen dinsdag stond de flexibilisering welzijn op de raadsagenda.

Een dossier waar de fractie van Burgerbelangen Enschede enorm veel tijd en energie heeft gestoken en zal blijven steken in de toekomst. En niet voor niets, want in tijden waarin bezuinigingen aan de orde van de dag zijn krijgen velen het alsmaar zwaarder en dus ook een groot aantal burgers in onze stad. Welzijnswerk is in dat licht bezien van onschatbare waarde. Vandaar ook dat wij vele kritische vragen hebben gesteld en veel input hebben geleverd in dit dossier.
De besluiten zijn genomen en de flexibilisering gaat plaats vinden in 2016. Voor de helft van het in het raadsvoorstel genoemde bedrag, namelijk € 600.000, de andere helft blijft nog tot de beschikking van Alifa, en afhankelijk van de evaluatie en implementatieplannen verschuift dat in 2017 richting stadsdeelmanagement. Middels het amendement (zie amendement) en een aantal mondelinge toezeggingen hebben wij als fractie nu een weloverwogen besluit genomen. de oppositie heeft tegen het amendement gestemd en was zeer kritisch, wat op zich uiteraard te prijzen is. Wel waren er twee saillante details. Zo leek de PvdA fractie even niet te weten hoe het raadsvoorstel daadwerkelijk in elkaar stak, door de coalitie de vraag te stellen: Waar haalt u de dekking vandaan voor de zes ton die u niet flexibiliseert? Even later bleef de SP maar komen met twijfels en suggestieve verwijten. Ook helemaal prima, maar het was natuurlijk sterker geweest als deze fractie vanaf dag 1 na lancering van het raadsvoorstel zelf een amendement had opgesteld in plaats van iets voor de vergadering aan te sluiten bij dat van de PvdA die misschien wel niet wisten waar het nu echt om ging? Een besluit dat kansen biedt door een vernieuwende aanpak,maar ook een besluit dat mogelijkheden biedt om aan de rem te trekken indien de situatie erom vraagt. In de toekomst zullen wij dit dossier nauwlettend gaan volgen. Dit zullen we doen door goed contact te onderhouden met de welzijnsinstelling Alifa, maar ook door de nieuw te ontwikkelen plannen goed te monitoren en dus contact op te bouwen en te onderhouden met nieuwe partners in het veld. Het amendement is voor de coalitie de welkome aanvulling gebleken en is in feite te vergelijken met het gezegde ‘ gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. voor de nieuwe aanpak gaat het gezegde op ‘ wie de schoen past trekt hem aan’ Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst en wensen alle betrokken partijen succes!