Nieuwe Zorg 2015, één plan, één coach en de Privacy dan?

Zehra Ceben 30.11.2014

De gemeente krijgt de komende jaren veel extra taken op de terreinen Jeugd, Wmo, Onderwijs en Werk & Inkomen.

De bedoeling van de decentralisaties is dat de gemeente de zorg dichtbij – in de buurt – organiseert, in Enschede is ervoor gekozen om met wijkteams te werken. De hulpverleners gaan intensiever met elkaar samenwerken, volgens het principe één-gezin , één- plan en een-regisseur. Maar wat betekent dit voor de privacy van de betrokkenen? “Straks weet de gemeente alles over ‘mijn’ zorg, opvoeding, werk, inkomen, schulden… kan de gemeente al die gegevens zomaar aan elkaar gaan koppelen? Dan ook maar direct de hamvraag: Is mijn privacy dan wel goed beschermd?”

De gegevens die inwoners aan hulpverleners verstrekken gaan over inkomen, schulden, huiselijk geweld en of medische zaken. Dat zijn zeer gevoelige persoonsgegevens. De gemeente en de hulpverleners moeten daarom extra zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De burger moet daarop kunnen vertrouwen. Het is verstandig de betreffende inwoner zoveel mogelijk te betrekken als het om zijn of haar persoonsgegevens gaat. Dat kan bijvoorbeeld door altijd vooraf toestemming te vragen áls de hulpverleners de gegevens met elkaar willen uitwisselen. En als professionals met elkaar overleggen over een zaak, dan is het ook heel goed als de betrokken persoon of het gezin daarbij zelf aanwezig kan zijn.

Als uitwisseling van persoonsgegevens écht noodzakelijk is, dan moet dat in bijzondere gevallen ook zónder toestemming van de betrokken persoon kunnen, maar dan wel binnen de kaders van de wet. In de praktijk zal dit vooral aan de orde zijn bij personen of gezinnen, waar sprake is van meervoudige problematiek. Iedere professional heeft al een beroepsmatige geheimhoudingsplicht op het eigen werkgebied. Wordt het nu ook tijd voor een integrale geheimhoudingsplicht of gaat dat te ver? De toekomst zal het uitwijzen en voor ons al Raad de taak om dit in goede banen te leiden.