Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Zehra Ceben 13.02.2015

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een groot probleem met vele slachtoffers, te weten pleger, slachtoffer en omstander. Het gaat zowel over partnermishandeling, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) en SHG (Steunpunt Huishoudelijk Geweld) gaan samen op in Veilig Thuis Twente. De veiligheid van deze gezinnen dienen centraal te staan en waar mogelijk te worden verbeterd.

Deze veiligheid dient duurzaam geborgd te worden met de steun van de sociale omgeving, indien mogelijk en professionele hulp waar nodig met als doel terugdringing van huiselijk geweld en verminderen van slachtoffers. Alle gemeenten moeten nadenken over het sociaal domein in verband met de decentralisatie van Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en Participatiewet. Een onderdeel daarvan is de vraag: wat doen we lokaal en wat regionaal?

Burgerbelangen Enschede is er zich van bewust dat voor een goede en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring gezamenlijk regionaal beleid nodig is. De regiovisie biedt gelukkig ook de ruimte voor lokale accenten. Aanpak van geweld in huiselijke kring betreft naast behandeling ook preventie en nazorg.

Door een goed systeem van onder andere vroegsignalering en voorlichting kan veel geweld en geld bespaard worden. Wij dienen ons wel bewust te zijn van het feit dat niet elk onheil voorkomen kan worden, hoe graag wij dat ook zouden willen. Het blijft mensen werk.

Een aandachtspunt is ook dat wij de deskundige professional genoeg ruimte dienen te geven om maatwerk te leveren zonder teveel regels van bovenaf die dit belemmeren.