Een uiterst merkwaardige Stadsdeelcommissie Oost vergadering op dinsdag 8 december

Niels van den Berg 11.12.2015

Op de agenda stond het AZC Oost. Achtereenvolgens zijn behandeld het informatieprotocol, het proces en een voortgangsmemo. Met betrekking tot het protocol heb ik namens BBE scherp gesteld dat wij toch echt verwachten dat wij, zoals afgesproken éérst de concept bestuursovereenkomst krijgen te zien om daar dan vervolgens eerst in de Std.Commissie met elkaar over kunnen spreken. In de politiek heet dat een ronde van wensen en bedenkingen. Mocht daaruit blijken dat er een behoefte ontstaat om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraad om daar vervolgens zienswijzen in te dienen en in stemming te brengen dan zou dat proces zo moeten verlopen.
En dus stelt de wethouder vervolgens in zijn beantwoording dat de overeenkomst al dan niet getekend, inderdaad zal worden voorgelegd aan de Std. Commissie zodat ook de Raad daar eventueel zienswijzen op kan indienen. Maar of het College die zienswijzen dan ter harte nemen is een tweede. “We hoeven dit niet te doen” is zijn antwoord. Nee? zegt BBE, maar welk signaal geef je daarmee dan af op een dossier waarin wij als gemeente moreel gezien al ver op achterstand staan? Eerst voorleggen, dan de zienswijzen behandelen en dan pas tekenen, dát is het meest gepast!
Daarna ging het om de voortgangsmemo. Ik heb daar o.a. vragen gesteld m.b.t. het veiligheidsplan, zijn er kosten te verwachten die voor rekening van de gemeente komen? In het raadsvoorstel is vastgelegd dat dit zich niet kan en mag voordoen. “Dat, is nog een aspect waar we niet over uit zijn” is het ambtelijke antwoord. Vervolgens heb ik het idee geopperd om op basis van gesprekken met wijk- en dorpsraad een onafhankelijk voorzitterschap te verbinden aan de bewonerscommissie en niet zoals nu aan de hand van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) blijven lopen.
Met uitzondering van de PvdA, vond men dit allemaal onbegrijpelijk, sterker nog men vond het juist wel praktisch. Maar dat is toch raar, immers een bewonerscommissie moet toch juist onafhankelijk een standpunt in kunnen nemen en een advies kunnen afgeven?! Dat daarbij het COA dan als gast aan tafel zit is een vereiste, maar dan is de constructie bewonerscommissie dus wel een hele andere. Wij overwegen om samen met de PvdA hiervoor een zienswijze in de vorm van een motie in te dienen.
Dan de finale vraag of eigenlijk mededeling, het betrof de volgende vraag aan het COA:  “U zult er toch wel voor waken dat het percentage alleenstaande mannen rond de 30 % blijft?”. Antwoord: “Die uitspraken en garanties geven, dat doet het COA nooit”.  Terwijl BBE in een van de debatten toch héél expliciet gevraagd heeft naar de mogelijkheden van een splitsing van de 600 mensen. “Nee,” was destijds het antwoord van de wethouder. “Wanneer wij gaan splitsen, zo heeft het COA ons te kennen gegeven, dan gaan zij voornamelijk alleenstaande mannen huisvesten op de beide kleinere locaties, dat is niet wenselijk en dus moeten we kijken naar een locatie die groter is qua omvang en waar wij dan zo rond de 30% alleenstaande mannen opvangen. De overige vluchtelingen betreffen dan vooral gezinnen”.
Prima antwoord destijds, maar achteraf blijkt dat een splitsing wel degelijk tot de mogelijkheden had behoord, want als wij over de 30% gaan richting een percentage van 50%, dan had er dus net zo goed gesplitst kunnen worden. Vraag blijft nu hoe is hier destijds over onderhandeld en hoe hanteren we die grens van om en nabij de 30%? De BBE fractie en achterban is niet gerust op de ontwikkelingen rond dit dossier. Helaas, maar ik kan er op basis van afgelopen dinsdag nog niets anders van maken.