Besluitvorming Turks Cultureel Centrum annex Moskee;

Niels van den Berg 19.04.2016

Gisteravond heeft er na jaren van discussie besluitvorming plaats gevonden m.b.t. het Moskee dossier. De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft zich vanaf het begin in 2012 opengesteld voor een nieuw te bouwen Moskee ter vervanging van de huidige twee Moskeeën aan de Atjehstraat en die aan de Ledeboerstraat en waren wij tegelijkertijd zeer kritisch m.b.t. de gemaakte afspraken en dan m.n. de oproep tot gebed, de Azan.

Hoewel het oproepen een grondwettelijk recht betreft, hebben wij al deze jaren gemeend dat men gezien de weerstand van omwonenden op dit ene aspect, de Azan, hiervan geen gebruik hoefde te maken in het kader van wederzijds respect en begrip. De wijk heeft zelf nooit gevraagd om een Moskee in haar directe omgeving maar tegelijkertijd heeft de wijk de afgelopen jaren wél een grote mate van welwillendheid getoond en vooral ook acceptatie.

De afspraak rond de oproep tot gebed maakt onderdeel uit van het totale pakket van afspraken die zijn vastgesteld door de gemeenteraad in de kadernotitie. Daarin staat o.a. te lezen dat de gemeenteraad instemt met de realisatie van een Turks Cultureel Centrum met Moskee, met de nadrukkelijke voorwaarde dat de betrokken partijen, t.w. omwonenden en Moskeebestuur tot gezamenlijk gedragen afspraken komen. Dat laatste is met betrekking tot de Azan, ondanks vele pogingen daartoe, tot op het laatste moment niet het geval geweest. Onze fractie heeft zich vanwege het ontbreken van een overeenkomst op dat punt achter de omwonenden en de wijk geschaard, en wel op een dusdanige wijze dat wij met de fractie op het allerlaatste moment toch hebben moeten vaststellen dat wij niet kunnen instemmen met het Raadsvoorstel als blijkt dat men niet zoals de voorwaarde is, tot een akkoord komt.

Afgelopen donderdag heb ik als fractievoorzitter en woordvoerder in deze namens de fractie de betrokken partijen nogmaals gebeld, en n.a.v. die belronde heeft men diezelfde avond nog weer om de tafel gezeten. Helaas was er weer geen overeenkomst, maar een compromis was wel héél erg dicht bij. Naar onze beleving lag het dusdanig dicht bij elkaar dat het echt de moeite waard was om gisterenavond voor besluitvorming nogmaals een strategische en ultieme poging te gaan wagen tijdens de lopende Raadsvergadering. Iets wat hoogst ongebruikelijk is en wat na onze bescheiden mening nog niet eerder is voorgekomen.

Kort voor het daadwerkelijk in stemming brengen van het Raadsvoorstel hebben wij als BBE vervolgens tijdens een schorsing van ca. 20 minuten nogmaals gesproken met de beide partijen. Het Moskeebestuur en de bouwcommissie hebben wij aangesproken op het “noaberschap” en hen gevraagd om welwillendheid, en om alsnog af te zakken richting het midden van het aantal voorgestelde decibellen. Naar vervolgens nog weer veel heen en weer gepraat heeft het Moskeebestuur aan ons verzoek en bemiddeling gehoor gegeven en gaven zij aan akkoord te zijn met 1 maal per week een oproep met 55 en maximaal 57 DbA.

Met de wijkraad en de omwonenden commissie hebben wij aansluitend nadrukkelijk gesproken over het feit dat men wat ons betreft nu voor het maximaal haalbare moest gaan. Immers lag er tot op dat moment géén overeenkomst en kon er ook geen enkele afspraak worden vastgelegd in de stukken. Daarmee zou het voor het Moskeebestuur mogelijk zijn om in de toekomst zo vaak men het zou willen de oproep plaats te laten vinden en dan ook nog
eens op het maximale aantal van 63 DbA en eventueel 5 maal per dag, datgeen wat is toegestaan.

Een compromis en een akkoord waren in die context dus van essentieel belang voor de omwonenden en voor de wijk. Een akkoord schept immers rechten en verplichtingen aan beide kanten. Uiteindelijk konden alle duimen omhoog en was er een wederzijds akkoord.
Na vier jaar onderhandelen, inspreken en bespreken is het nu zover dat er daadwerkelijk is ingestemd met het Raadsvoorstel TCC met 37 voor en 2 tegen stemmers.

Voor Burgerbelangen blijft het zo dat wij van mening zijn dat een oproep niet gewenst is. Het Moskeebestuur heeft in al de gesprekken en onderhandelingen vier jaar lang de wind in de rug gehad van een absolute raadsmeerderheid en dat maakt het dat zij niet of nauwelijks iets weg hebben hoeven geven. Daar zou een ieder ander die zijn of haar belangen behartigt ook gretig gebruik van hebben gemaakt. Voor de omwonenden was dat al die tijd een zure constatering, maar ondanks dat heeft men ook al die tijd respectvol ingesproken en is er veel tijd en energie gestoken in het behartigen van hun belangen en die van de wijk. Daarbij is men voortdurend afhankelijk geweest van de woordvoerders in de Stadsdeelcommissie Oost en van de 39 volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Een ruime meerderheid van die 39 volksvertegenwoordigers hebben al in een vroeg stadium aan een ieder kenbaar gemaakt hoe hun politieke standpunten waren en nog steeds zijn.
Met het nu behaalde “resultaat” van maandag 18 april hebben de wijkraad en de werkgroep omwonenden en ook wij als Burgerbelangen er het maximale uit gesleept voor de wijk. Wel willen wij nog heel duidelijk stellen dat als alle genoemde betrokken partijen gisterenavond niet hun ja-woord hadden gegeven, dan had de fractie van Burgerbelangen Enschede niet anders kunnen doen dan tegen het Raadsvoorstel stemmen.

Maar, laten we daar tot slot dan ook heel duidelijk bij aangeven dat er dan ook geen compromis en ook geen afspraken waren geweest. Wat dat betreft is het dus een hele verstandige beslissing geweest van al deze partijen. Als vervolg hierop komt in de gemeenteraad in de nabije toekomst nog de bestemmingsplanwijziging en het beeldkwaliteitsplan aan de orde. Daarna is het veelbesproken politieke Moskee dossier dan echt afgerond en gaan we in de toekomst zien hoe “noaberschap” daadwerkelijk plaats vind.