De voorgestelde “knip” in de Spelbergweg

Marc Teutelink 10.02.2017

Burgerbelangen is groot voorstander van burgerparticipatie en daarom stonden wij dan ook positief tegenover het traject Wijk Verkeers Plan Zuid Oost (WVP). Hierbij is door Enschede een zeer vergaande vorm van participatie toegepast, met een coproducerende rol voor bewoners. Daartoe is er een werkgroep van betrokken bewoners samengesteld die de concrete uitwerking zou uitvoeren.

Toch waren wij vanaf het begin kritisch. Niet zozeer vanwege het feit dat bewoners hier veel te vertellen hebben, maar met name vanwege de effecten die de uitwerking van het plan zou hebben op het stadsdeel, de omliggende wijken en de stad als geheel. Hierbij is met name de knip van de Spelbergsweg een discussiepunt geweest.

Wij hebben destijds aangegeven tegen het knippen van wegen te zijn en dat een dergelijke knip ongewenste gevolgen zal hebben voor omliggende straten en de stad (stadsdeel) als geheel! Bewoners van de Soendastraat, Perikweg en andere omliggende straten hebben dit ook aangekaart bij de bezwarencommissie. Niet alleen waren de bewoners niet voldoende betrokken bij het WVP, maar onder andere de Soendastraat zou van de knip veel negatieve effecten ervaren.

De bezwarencommissie heeft onlangs een uitspraak gedaan. De bewoners zijn in het gelijk gesteld en er werd aangeraden om de knip niet door te voeren. Deze uitspraak is vervolgens ook overgenomen door de gehele stadsdeelcommissie en de wethouder.

Wij zijn blij met de uitspraak en het feit dat de knip hiermee van de baan is. Wij staan wel achter snelheid remmende maatregelen in de Spelbergweg als alternatief. Dit betekent echter niet dat het gehele WVP van de baan is en dat burgerparticipatie hiermee volledig heeft gefaald. Zeker niet… Verkeer is namelijk een zeer complex onderwerp en kan niet zomaar op wijkniveau afgebakend worden. Verkeer is als water: het vindt altijd een andere, soms niet gewenste, route! Rondom verkeer is het ook altijd lastig om overeenstemming te bereiken. De effecten die voor de één gunstig uitpakken, kunnen voor een ander heel negatieve gevolgen opleveren. En bij een dergelijk traject moet er altijd naar het algemeen plaatje worden gekeken.

Dat maakt een zeer hoge vorm van burgerparticipatie in dit specifieke geval zeer moeilijk…! Toch zijn wij heel blij met dergelijke trajecten; het toont aan dat er veel initiatief en energie bestaat in onze stad! En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook hier geldt weer dat men uiteindelijk toch weer gezamenlijk tot een oplossing is gekomen.

Gewoon Samen (blijven) Doen!