Opnieuw schriftelijke vragen omtrent gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Niels van den Berg 12.10.2017

De fractie heeft n.a.l.v. de uitzending ZEMBLA voor de derde keer schriftelijke vragen ingediend. Na een motie die niet of nauwelijks steun kreeg en 3 keer eerder ingediende vragen hopen wij nu meer te bereiken. Onderzoek en indien nodig maatregelen nemen! Velden per direct op slot naar onze mening.

De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft al meermaals vragen gesteld over rubbergranulaat op kunstgrasvelden. In eerste instantie gerelateerd aan de volksgezondheid.

Waar het college voorheen vertrouwen heeft gehad in onderzoeksrapporten en adviezen van het RIVM en VNG en aangegeven heeft in haar beantwoording dat deze leidend zijn, stellen wij wederom vragen op basis van de uitzending Zembla.Ā Uitspraken en bevindingen van deskundigen die aan het woord zijn in deze uitzending brengen de fractie inmiddels stellig in de overtuiging dat de kunstgrasvelden en specifiek het granulaat een serieus gevaar vormen voor de volksgezondheid. Daarnaast blijkt uit de uitzending dat er zware bodem vervuiling plaats vindt onder en rond de velden.

Voor de BBE fractie is de grens bereikt en de fractie is dan ook van mening dat het college per direct (preventief) verantwoordelijkheid dient te nemen.

Daarom stelt de fractie de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat alle rubber granulaat velden per direct " op slot " moeten gaan?
  2. Is het college bereid om proeven uit laten voeren door een onafhankelijk bureau op en rond de velden die liggen binnen de gemeente grenzen van Enschede, en indien ja, binnen welke termijn is men voornemens deze uit te voeren?
  3. Is het college zich bewust van het feit dat zij artikel 13 van de wet bodembescherming overtreedt indien blijkt uit het gevraagde onder 2, dat er waarden worden overtreden? Zo ja, welke maatregelen gaat men dan nemen?
  4. Is het college bereid om maatregelen te treffen en de velden adequaat te vervangen en deze kosten te verwerken in de aanstaande programma begroting indien blijkt uit de onderzoeken dat de waarden conflicteren met de wettelijke toegestane hoeveelheden?