Westerstorm

Marc Teutelink 24.01.2018

Afgelopen week was het de week van de wind. Het had zo moeten zijn. In dezelfde week dat we uitgebreid over windmolens hebben gesproken in de raad, werden de windmolens in Nederland uitgezet vanwege de westerstorm.

Maar wat hebben we dan besproken in de raad? Het ging hier om het NRD, de notitie reikwijdte en detailniveau Energievisie. Een NRD is in principe een beschrijving van de procedure voor een eventuele milieueffectrapportage (MER). Hierin staat beschreven waar de energievisie over gaat, waarom we onderzoek naar de milieueffecten uitvoeren en hoe diepgaand dit onderzoek is. In principe beschrijven we hier de aanpak en de kaders voor elk MER-onderzoek  betrekking hebbende op onze energievisie. En een MER is van groot belang tijdens de besluit fase m.b.t. energiemaatregelen.

Tijdens de besprekingen rondom Enschede Wekt Op hebben we ons heel duidelijk afgezet tegen windturbines, en dan met name plaatsing in het buitengebied, en hebben we ons hard gemaakt voor elke andere vorm van energieopwekking met een focus op zonne-energie. Daarnaast hebben we nogmaals opgeroepen ook groot in te zetten op energiebesparing: alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

Wij zijn dan ook bezorgd voor een zeer eenzijdige focus op windenergie. Met het college is nu afgesproken dat er in deze periode geen acties worden ondernomen op het gebied van windenergie., maar toch lijkt alles duidelijk voor te sorteren op windenergie. Wij vonden het dan ook heel bijzonder dat het college in november 2016, dus ruim een half jaar voor Enschede Wekt Op, een zienswijze heeft ingediend tegen het in te stellen verbod van windturbines in natuurgebieden door de Provincie. De stelling was dat windturbines niet per se negatief milieueffecten zouden hebben en daarom prima in natuurgebieden geplaatst kunnen worden. Heel bijzonder als je je bedenkt dat rondom het vliegveld elke afzonderlijke spijker die in een paal wordt getimmerd al bijna een MER-onderzoek triggert. Heb je weleens naast zo’n windturbine gestaan? Dan weet je dat dit grote onzin is: natuurlijk heeft het effect op het milieu (laat staan de omwonenden)!

Wij zijn dan ook zeer kritisch voor wat betreft de energievisie, vooral als het over windenergie gaat! Daarom willen wij ook dat met name het NRD opgesteld op een objectieve manier door een onafhankelijk bureau. En daar wringt toch wel wat. Het bureau wat nu bezig is op het NRD, Pondera, is naast een consultancybureau ook de exploitant van meerdere windmolenparken en blijkt voor Raedthuys en Grolsch visualisaties te hebben gemaakt voor windmolens op De Grote Plooy. Daarnaast is zij prominent lid van diverse verenigingen/instanties ter stimulering van windenergie. Dit is voor ons niet onafhankelijk. Bij het schrijven van de kaders en de aanpak zal altijd een hang richting windenergie zijn wanneer dergelijke bureaus aan de slag gaan met energievisies.

Tijdens de bespreking is geopperd om een ander extern bureau een contra-expertise te laten doen. Dit is op zich een redelijk voorstel. Dit bureau zou dan absoluut onafhankelijk moeten zijn, op geen enkele wijze betrokken zijn met exploitaties van windmolenparken en geen lid mogen zijn van verenigingen/instanties ter stimulering van windenergie. Absoluut onafhankelijk en objectief en met een zeer brede kijk op het energievraagstuk (er is meer dan enkel wind als bron van energie). Hier wordt zeker nog over gesproken.

Ondertussen tekent zich een duidelijke meerderheid af tegen plaatsing van windmolens in het buitengebied. De VVD, CDA, SP en Enschede Anders hebben zich reeds duidelijk uitgesproken tegen het plaatsen van windturbines in het buitengebied. Wij overwegen dan ook de komende raadsvergadering(en) te komen met een motie waarin wij ons mooie buitengebied willen beschermen en het plaatsen van windturbines in het buitengebied willen verbieden.