Betoog zomernota 2019

Marc Teutelink 10.07.2019

Voor ons ligt de zomernota van 2019. Bij velen bekend als de bezuinigingennota 2019. Waar wij trots waren op het coalitieakkoord en de bijbehorende begroting van vorig jaar, is een dergelijk gevoel bij deze nota ver te zoeken. Door een oplopend tekort in het sociale domein, de stijgende kosten (van onder andere het personeel) en de negatieve effecten van de ’trap-op trap-af’ regeling in combinatie met onderbesteding van het Rijk, staat Enschede wederom – voor het 11e opeenvolgende jaar – voor zware bezuinigingen. Reeds €115M heeft Enschede de afgelopen jaren reeds bezuinigd en heeft ook een bedrag van die orde afgeschreven: ver boven de €200M dus … astronomische bedragen! Om de effecten voor onze inwoners enigszins te verzachten, hebben we besloten om – zoveel als we kunnen – gebruik te maken van onze reserves en zetten we het weerstandsratio in. Dit is geen structurele oplossing: de rek is er totaal uit en daarvoor zijn we dan ook grotendeels dank verschuldigd aan Den Haag.

In het algemeen komen er steeds meer taken voor de gemeentes bij (zie de drie decentralisaties), veelal verplicht met open einde en zonder uitgebreide mogelijkheden om aan knoppen te kunnen draaien. Naast deze extra taken zien we ook een daling van de inkomsten vanuit het Rijk; tekorten kunnen niet worden opgevangen binnen de eigen portefeuille en vervolgens zie je geen enkele andere mogelijkheid dan het snijden in het fysieke en economische domein en de democratische waarden. Dit tast onze lokale autonomie volledig aan. Voorzitter, we praten hier over een rechtstreekse afkalving van ons democratische systeem!
Motie ‘Oh Oh Den Haag’:
En hierin staan we niet alleen. Dit beeld zien wij bij veel gemeenten van vergelijkbare grootte, buiten de grote 5 in de randstad. En, voorzitter, waar raden met elkaar zouden moeten samenwerken, ontstaan er door deze afkalving spanningen en vallen er ondertussen zelfs al coalities (zie Arnhem). Dit kan niet zo langer… er moet wat gebeuren. En daarom, voorzitter, is het tijd voor actie: tijd om Den Haag te laten zien dat we er klaar mee zijn en we onze autonomie en onze democratische waarden terug willen. Met de motie ‘Oh Oh Den Haag’, die wij samen met de coalitie (en hopelijk met de hele raad) indienen, roepen we op om met zijn allen – dus samen met andere gemeenten met dezelfde problematiek – de bus te pakken naar Den Haag en de regering en het parlement te overtuigen: het is klaar!
Motie ‘Financiele spelregels uitstellen’:
Na ruim €115M bezuinigd te hebben de afgelopen jaren is de rek er totaal uit. Enschede is uitgeput. Enkel knelpunten en toekomstige knelpunten (die ze nu probleempunten noemen) worden opgenomen, voor beleidswensen in welke vorm dan ook is vrijwel geen ruimte (muv het Diekman en de Zweede, waar we blij mee zijn).  We vangen dit op door een graai te doen uit de algemene reserve en toch weer bezuinigen. En dat doet pijn: de bezuinigingen vallen dan ook op voor ons zeer belangrijke thema’s: fysieke en economisch domein, communicatie en participatie (democratische waarden zeg maar), reeds vastgestelde moties, maar ook afspraken uit het coalitieakkoord. Vanwege financiële afspraken gaan overschotten in betere tijden rechtstreeks naar de algemene reserve, alhoewel dit ook niet altijd wordt opgevolgd (zie ook bestemming van de overschotten ten tijde van de gemeenterekening 2019). BBE vindt dat bij financiële meevallers eerst weer bezuinigingen op pijl worden gebracht en het coalitieakkoord weer wordt uitgevoerd als oorspronkelijk bedoeld en moties worden ingepland. Hiervoor dienen wij samen met de coalitie de volgende motie in.
Motie ‘Bij programmabegroting altijd septembercirculaire betrekken’:
Kom ik bij ons volgende punt. U heeft gezien wat een enorm effect de meicirculaire kan hebben op de zomernota. Hadden we deze niet betrokken bij de zomernota, dan hadden we een naar gesprek gehad gesprek gehad na het behandelen van de zomernota. En het kan natuurlijk ook andersom – en laten we dat hopen – een zware programmabegroting zonder meenemen van de septembercirculaire gevolgd door een meevaller in de daadwerkelijke septembercirculaire. Om dit te voorkomen, dienen we samen met de coalitie de motie ‘programmabegroting met septembercirculaire’ in.
Goed voorzitter, zo langzamerhand kom ik bij de inhoudelijke behandeling van de zomernota. En dan begin ik bij het sociale domein:

Vitaal en Sociaal

Motie ’Transformatie sociale domein: uitkomen met je inkomen’:
Zoals gezegd is een van de grote oorzaken van de bezuinigingsnota het tekort op het sociale domein. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en WMO zorg aan langdurig zieken en ouderen: de drie decentralisaties. Tegelijkertijd heeft het rijk een aanzienlijke korting op de drie deelgebieden doorgevoerd, waardoor het de decentralisatie vooralsnog vooral op een bezuiniging lijkt voor gemeenten buiten de randstad, waar de problemen het grootst zijn. Enschede legt jaarlijks miljoenen bij het sociale domein. Continue tekorten is een onhoudbare situatie. We hebben ervoor gekozen om hier niet de tekorten te laten oplossen binnen het eigen domein: om dit kostendekkend te krijgen hebben we ingezet op transformatie.  Echter … resultaten zijn gewoonweg moeilijk zichtbaar en aantoonbaar en dat maakt het lastig om te bepalen of de budgetten ook daadwerkelijk effectief zijn voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Transformatie is het veranderen van het systeem met als doel ‘uitkomen met je inkomen’. Budgetten voor transformatie moeten bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie van het systeem. Als geld bedoeld voor transformatie wel maatschappelijk rendement opleveren, maar ze geen bijdrage leveren aan het doel van de transformatie en het ook niet zichtbaar wordt over enkele jaren in de begroting/gemeenterekening, dan moeten we onszelf afvragen of dit goed is. Deze initiatieven moeten worden afgewogen tegen de focus van ons coalitie akkoord ‘jeugd en gezin’ en zouden vervolgens bekostigd moeten worden buiten het transformatiebudget. Wij dienen daarvoor, samen met de coalitie, een motie in.
Naast deze motie dienen wij samen met de coalitie ook nog een aantal andere moties in: ‘impuls armoedebeleid’, ‘uitkering participatiewet’. De PvdA zal hier in haar betoog op terugkomen. (Motie D66 ’trendbreuk
Vervolgens kom ik bij fysiek economische domein

Fysiek en Economisch

De bezuinigingen zijn met name zichtbaar in het fysiek en economische domein. Wij zijn blij met de intensivering op topsportcampus het Diekman en de Zweede, maar zien daartegenover dat ambities worden bijgesteld.
Stemverklaring veiligheid
Er wordt een lager kwaliteitsniveau van de wenen gehanteerd en dit zal in onze optiek meteen implicaties hebben voor de veiligheid. Wij willen van de wethouder dat ook toegezegd krijgen dat veiligheid hier absoluut niet onder lijdt en mocht dit leiden tot onveilige situaties dat er per direct  maatregelen worden genomen: veiligheid boven alles.
Motie ‘Handhaving herprioriteren naar binnenstad
Intensiveringen na deze coalitieperiode gestopt en lopen succesvolle programma’s als ‘Kameleon’ af en worden ook niet doorgezet. Er wordt niets gedaan aan de grootste overlast in de binnenstad: ’scooters’. Met de beperkte middelen die we hebben, kunnen we in onze optiek beter de inzet prioriteren. We pleiten dan ook voor een herprioritering richting de binnenstad. Daarvoor dienen we dan ook als coalitie een motie in.
En dan nog even een gratis tip: wil je echt wat met scooters doen, stel dan een parkeerverbod in van scooters/bromfietsen in de binnenstad. Met deze slimme creatieve oplossing geef je politie/handhaving ook meer handvaten om te kunnen handhaven.
Motie ‘Evaluatie Sportaal’
Ook het zwemmen ontkomt niet aan bezuinigingen. Mag sport geld kosten? Ons antwoord is ja, maar met een zomernota als deze kan dat niet worden volgehouden. Er wordt bezuinigd op zwemmen en dat baart ons natuurlijk zorgen. Daarnaast ook het toenemende tekort op Sportaal. Sportaal is in 2017 op afstand gezet om efficiëntie redenen, maar dat is niet voldoende uit de verf gekomen. De efficiëntie voordelen worden niet gehaald en jaarlijks moet er een behoorlijk bedrag bij. Daarnaast hebben we ook het probleem rondom de BTW heffingen. BBE wil een evaluatie doen van het functioneren als extern bedrijf en Will graag uitgezicht hebben of het terugnemen van het sportbedrijf onder de vlag van de gemeente misschien wel verstandiger is. Wat zijn de voor- en nadelen en is het ook daadwerkelijk haalbaar? Hiervoor dienen wij samen met de coalitie een motie in.
Ondernemersloket: Ook bezuinigen op het ondernemersloket klinkt ons niet positief in onze oren: iets met gans met gouden eieren. Economie is de motor onder de stad en daarvoor dienen we samen met de VVD de motie ondernemersloket in. VVD komt hier later op terug.
En dan de grootste ergenis van alle Enschedeers: de eiken processie rups. Het college heeft ondertussen opgeschaald: ruim 4 keer zoveel inzet, maar het is dweilen met de kraan open. Ook volksgezondheid doet ondertussen mee en zijn er twee wethouders mee bezig. Er wordt volop nagedacht over preventie in 2020. Landelijk wordt er ook opgeschaald. Samen met de VVD dienen wij dan ook een extra ondersteunende motie in qua EPR.

Organisatie

Waar we een aantal jaren geleden nog moesten afslanken maar 1400 ambtenaren, is dit ondertussen door allerlei extra taken opgeschroefd naar 1800 en de kosten daarvan stijgen aanzienlijk. Er wordt geïnvesteerd in de organisatie en dat verdiend zichzelf terug zien we, maar misschien toch wel behoorlijk hier… Er zit hier nog ruimte die we gaan benutten voor het klachtencommissariaat (zie later).
Motie ‘Onderzoek IT domain’:
We blijven zeer kritisch op intensiveringen op IT. Er worden forse structurele intensiveringen gevraagd voor ICT knelpunten, maar dit is bovenop de huidige budgetten voor IT, die ook behoorlijk fors zijn. Niet alle IT initiatieven hebben dezelfde prioriteit en we moeten ons derhalve afvragen of het niet verstandig is om andere ‘lagere prio’ projecten (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen ten favoure van de hogere prio projecten / knelpunten, in plaats van extra intensiveringen. BBE wil dan ook een externe onafhankelijk onderzoek naar alle IT projecten, met als onderzoeksvraag ‘wat is de prioriteit van het initiatief? Kan het betreffende project worden afgeslankt, gecanceld, tijdelijk worden stopgezet of worden uitgesteld en wat zijn de interne en externe gevolgen?’. Wij dienen hiervoor samen met de coalitie een motie in.

Samenleving en Bestuur:

Waar het  bij ons bijzonder pijn doet is het knabbelen aan democratische waarden, communicatie en participatie. De bezuinigen op de raad en de griffie, het klachtencommisariaat, maar ook het Right to Challenge. De vraag die wij onszelf stelden was dan ook: “Wat doet dit met de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van ons als raad en hoe raakt dit de inwoners van Enschede?”.
Terugdraaien bezuinigingen Klachtencommissariaat
Qua klachtencommissariaat kunnen we daar vrij kort over zijn. Je ziet een stijging in de hoeveelheid klachten en met een dergelijke bezuinigingsnota wordt dit naar alle waarschijnlijkheid niet minder. Het klachtencommissariaat speelt en moet een belangrijke rol blijven spelen in ons democratisch gestel en kan gewoon niet in haar taken worden gekort. Dit hete een waterbed effect en zorgt op andere plekken voor hoge extra kosten. Gelukkig deelt vrijwel iedereen deze zorgen en we dienen dan ook samen met de coalitie een motie in om de bezuiniging van de KC terug te draaien. D66 zal hierop terugkomen.
Right to Challenge
R2C lijkt een bijzondere succesvol activiteit te zijn, die ook daadwerkelijk geld oplevert. Heel bijzonder dat iets wat geld oplevert gestopt wordt. We dienen samen met de coalitie een motie in waarin we kijken naar de mogelijkheid om R2C onder te brengen bij de wijkbudgetten om daarmee het instrument R2C in stand te kunnen houden. Daarvoor dienen wij samen met de coalitie een motie in. De PvdA zal hier straks op terugkomen.
Motie ’Taakstelling Raad en Griffie’:
Ook wij ontkomen niet aan de bezuinigingen. Het college geeft aan dat zij er gezien de ernst van de financiële situatie niet aan ontkomt om breder te zoeken naar oplossingsrichtingen dan binnen haar eigen verantwoordelijkheid, en daarbij komen ze ook bij ons. Enschede staat voor een zware bezuinigingsopgave staat en wij vinden ook dat iedereen daaraan een steentje moet bijdragen, dus ook de raad en de griffie. Echter wij kunnen niet overzien wat dit doet met de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van ons als raad. Dit moet goed in beeld worden gebracht, voor er een beslissing wordt genomen over welke maatregelen het meest efficiënt zijn. Daartoe dienen wij samen met de coalitie een motie in. Bij de programmabegroting kunnen wij vervolgens een goed overwogen besluit nemen.
75 jaar bevrijding
BBE vindt het vieren van met name het 75 jarige herdenken van Enschede bevrijd uiterst belangrijk. 75 jaar is een bijzondere viering wat ons betreft. Deze wordt zowel op 1 april als ook op de traditionele 4 en 5 mei gevierd. Naast de vrijwillige acties, onder andere vanuit de prinsengarde, hebben wij gemeend dat het een belangrijk evenement is en daarvoor dienen wij dan ook als coalitie een motie voor in. De VVD zal hier straks op terug komen.
Voorzitter, afsluitende. De zomernota is niet de leukste nota van de afgelopen jaren. Er staan wederom zware maatregelen in het verschiet. Met een hoeveelheid moties hebben we getracht de randjes af te ronden. Dit is slechts ten dele gelukt. De programmabegroting is de daadwerkelijke plek waar het moet gebeuren. Hopelijk met een goed septembercirculaire. Laten we dat niet alleen hopen, maar ook afdwingen. Steun allen onze motie ‘Oh Oh Den Haag’.