Structurele overlast in de wijken vraagt om structurele aanpak

Lourraine Lents 22.05.2020

Burgerbelangen Enschede heeft de afgelopen jaren diverse malen aandacht gevraagd voor overlast in de wijken. De overlast heeft betrekking op o.a. afvaldump, geluidsoverlast, scooteroverlast, straatraces en brandstichting. De klachten kunnen variëren per wijk /stadsdeel maar kennen één grote gemene deler, ze zijn terugkerend van aard. Wij pleiten voor een structurele aanpak om de overlast tegen te gaan en zullen structureel aandacht blijven vragen voor deze problematiek tijdens de stadsdeelcommissies, stedelijke commissies en raadsvergaderingen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Illegale afvaldump / bijplaatsingen
    Dagelijks worden inwoners geconfronteerd met bergen grofvuil, plastic en kleding naast ondergrondse containers. Vooral bij winkelcentra is de overlast aanzienlijk. De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om de afvaldump tegen te gaan. Zo is er een proef gedaan met ‘containercoats’, een grasmat met bloemen rondom de container en is met de invoering van Diftar de handhaving verhoogd op hotspots. Daarnaast zijn er afvalcoaches ingezet om illegale bijplaatsingen tegen te gaan. Helaas was het resultaat beperkt. Illegale afvaldump is ergernis nummer 1 voor veel inwoners van Enschede en ook voor onseen doorn in het oog. Steeds heeft Burgerbelangen Enschede gepleit voor cameratoezicht om de illegale afvaldump tegen te gaan. Tijdens de stadsdeelcommissie Zuid op 19 mei heeft Gert Kel tijdens de rondvraag gevraagd naar de status van het cameratoezicht. We zijn blij dat de Wethouder tijdens de vergadering heeft bevestigd dat er in het 4e kwartaal camera’s zullen worden geplaatst bij afvalverzamelplekken.
  • Illegale straatraces en a-sociaal rijgedrag
    De politie heeft diverse terreinen afgesloten om illegale straatraces te beperken. Het betreft het parkeerterrein van de Grolsch Veste, het Diekmanterrein en Spaansland. Een mooie stap in de goede richting maar tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat de kans aanwezig is dat de straatraces zich verplaatsen. De laatste weken ontvingen we veel klachten van bewoners van de Oldenzaalsestraat die klagen dat ook deze straat net een racebaan lijkt. Ook op de Wesselerbrink regent het klachten over weggebruikers met asociaal rijgedrag. Een dikke duim hier voor de politie die een integrale controle hield.
  • (Drugs) Overlast Glanerbrug
    Burgerbelangen Enschede heeft gedurende de periode 2016-2018 meermaals aandacht gevraagd voor de drugsproblematiek in Glanerbrug. Daaropvolgend heeft de burgermeester doortastend opgetreden, zijn er panden gesloten en is er een taskforce ingesteld voor het stationsgebied in Glanerbrug. Ook hebben de inwoners van Glanerbrug is samenwerking met de politie hun steentje bijgedragen door een burgerwacht in te stellen. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de overlast.

Echter, de afgelopen weken heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede weer meerdere signalen en meldingen ontvangen vanuit haar achterban met betrekking tot (drugs)gerelateerde overlast en overlast van groepen jongeren in Glanerbrug. Het betreft meldingen over zwerfvuil, geluidsoverlast, vernielingen, intimidatie en brandstichting. De overlast komt op diverse plekken voor in de stad maar lijkt zich vooralsnog te centreren in Oost bij Avanti, Ecopark Eschmarke en ook het gebied rond “de Brug”. Andere locaties die zijn genoemd zijn het Diekman terrein en het voormalig terrein van de Polaroid.

Burgerbelangen Enschede is in de kern positief over de wijze waarop de buurt, gezamenlijk met gemeente en betrokkenen oplossingen nastreeft. Tegelijkertijd vragen we ons hardop af of de ingezette methoden en maatregelen een structurele oplossing bieden om deze overlast in Glanerbrug te bestrijden. De intensieve samenwerking om drugsoverlast te bestrijden die 1,5 jaar geleden is gestart in Oost lijkt nu nog beperkt effect te sorteren. Tijdens de Stedelijke Commissie van 18 mei hebben wij een rondvraag ingediend, met de vraag aan het college of zij bereid is om deze vormen van overlast met hoge prioriteit te bestrijden via een structurele aanpak. De rondvraag is helaas niet behandeld tijdens deze vergadering maar de burgermeester heeft toegezegd hierop terug te komen tijdens de Raadsvergadering van maandag 25 mei 2020. We kijken uit naar zijn reactie.